تبلیغات
معلم نو - معرفی الگوی استقرایی
شنبه 9 آبان 1388

معرفی الگوی استقرایی

   نوشته شده توسط: m2z    نوع مطلب :روش تدریس ،

    به یاری خداوند متعال،در راستای برنامه عملیاتی سال جاری دبیر خانه زیست شناسی كشور مستقر در یزد ، در زمینه بهبود روش های یاددهی  یادگیری و به منظور یكسان سازی تلاش همكاران محترم در سراسر كشور مطالبی به طور خلاصه و كلی در زیر آورده شده است كه امیدواریم مفید واقع گردد.یادآوری این نكته لازم است كه علت دیر ارسال شدن این دستورالعمل، ایجاد هماهنگی های لازم بین استان های درگیر در این برنامه در جلسه اواسط آذر ماه 87 می باشد.ضمنا از استانهای خراسان جنوبی ،گلستان و زنجان كه با ارسال مطالب ارزشمند خود ما را راهنمایی نمودند كمال تشكر را داریم.

الگوی تفكر استقرایی

استقرا به معنی در كنار هم چیدن جزها، برای خلق یا شناخت یك كل است.

هیلدا تابا((Hilda taba ،ارائه دهنده این الگو معتقد است:

*  تفكر را می‌توان آموخت.

     *  تفكر درگیر شدن فعالیت فرد و مطالب است.                                             

      * جریان تفكر  در توالی قانونمندی نضج می گیرد. 

  طبق نظریه هیلداتابا، الگوی تفكر استقرایی دارای سه مرحله اساسی است:    

الف- تكوین مفهوم

این شیوه دارای مراحلی است كه به وسیله‌ی آن معلم، دانش‌آموزان را به پایین‌ترین سطح تفكر یعنی تعیین و برشماری اجزاء مرتبط با یك موضوع یا مسأله، گروه‌ بندی این اجزاء در طبقاتی كه اعضای آن خصوصیات مشتركی داشته باشند و عنوان سازی برای طبقات، هدایت می‌كند. هیلداتابا ، برای كشانیدن دانش‌آموزان به انجام هر یك از این فعالیت‌ها دست به ابداع رفتارهای آموزشی به صورت، ‌دادن تكالیف می‌زند.


*گام اول:

فهرست ‌گیری

*گام دوم:

گروه ‌بندی

*گام سوم

عنوان ‌دهی

ب- تفسیر مطالب

*گام اول

تعیین جنبه‌های شاخص

*گام دوم

كشف روابط

*گام سوم

استنباط‌ كردن

ج- كاربرد اصول

*گام اول

پیشگویی نتایج                                   

*گام دوم 

توضیح پیشگویی‌ها               

*گام سوم

تصدیق پیشگویی‌ها

در هر سه شیوه جوی از فعالیت دانش‌آموزان بر كلاس حاكم است. معلم آغاز كننده‌‌ی تمام گام‌هاست و فعالیت‌ها از قبل طراحی شده است. بنابراین برای رسیدن به هدف، معلم در نقش كنترل كننده و ناظر با رفتاری همكارانه ظاهر می‌شود و نحوه‌ی پردازش اطلاعات توسط دانش‌آموزان را با بیان پرسش‌های مناسب فراخوان كنترل می‌كند. وظیفه‌ی اصلی معلم درك آمادگی شاگرد برای كسب تجربه، فعالیت‌های شناختی جدید، درون‌سازی و مورد استفاده قرار دادن تجارب به دست آورده در موقعیت جدید است.

مهم‌ترین كاربرد این الگو بهبود ظرفیت تفكر و هدایت دانش‌آموزان به كسب و پرورش اطلاعات در ذهن است. از این الگو می‌توان در تعداد بسیاری از برنامه‌های درسی در كلاس‌ها و دوره‌های مختلف استفاده كرد. در شیوه‌ی سوم (كاربرد اصول) معلم با بیان مطالب و تكالیف جدید، در واقع مهارت استفاده از آموخته‌های قبلی در موقعیت جدید را پرورش می‌دهد (تعمیم) كه این یك تلاش عمدی برای افزایش تفكّر محسوب می‌شود. پس می‌توان گفت جریانات استقرایی شامل خلاقیّت در پردازش اطلاعات و نیز استفاده‌ی هم‌گرا از اطلاعات در حل مسائل است.

الگوی تفكر استقرایی باعث می‌شود دانش‌آموزان اطلاعات را گرد آورند. به دقت مورد بررسی قرار دهند، به عبارتی قدرت تمییز خود را بالا ببرند، سپس به شكل مفاهیم درآورند و دست‌ورزی با آن مفاهیم را یاد بگیرند.

دانش‌آموزان با استفاده‌ی منظم از این شیوه توانایی كارآمدتری در تكوین مفاهیم را می‌یابند و بر چشم‌اندازهای خود در نگرش به اطلاعات می‌افزایند.

از راه مسئول ساختن گروهی از دانش‌آموزان در فعالیت استقرایی می‌توان منابع كثیری از مطالب را به آنان آموزش داد. آنها بررسی مطالب از جهات مختلف را یاد می‌‌گیرند و در تمام جنبه‌های اشیا و حوادث موشكافی می‌كنند.

هر فعالیت آشكاری كه توسط شیوه تدریس فرا خوانده شود بازتابی از عملیات ذهنی ناآشكاری است كه در مغز و ساخت شناختی دانش آموز ایجاد می گردد و منجر به توسعه ،نظم در اندیشیدن و قانونمندی جریان تفكر می گردد. جدول زیر نمایه ای از فعالیت های آشكار و عملیات ذهنی ناآشكاری است كه با پرسش های ویژه، فراخوانی می شود و فعالیت فراگیر را در شكل دهی به جریان تفكر موجب می گردد.

فعالیت آشكار

عملیات ذهنی ناآشكار

پرسش های فراخوان

1- برشماری،فهرست گیری

تمییز(تعیین موارد مجزا)

چه دیدید؟شنیدید؟یا توجه كردید؟

2- گروه بندی،طبقه بندی

تعیین ویژگی های مشترك،انتزاعی كردن

چه چیزهایی به هم تعلق دارند؟طبق چه معیارهایی؟

3- عنوان،طبقه بندی

تعیین نظم سلسله مراتبی،تكوین مفهوم

این گروه ها را چه می نامید؟چه چیز به چه چیز تعلق دارد؟

 

 

.

كاربرداصول

تصدیق پیشگویی

پشتیبانی پیشگویی

پیشگویی نتایج

استنباط كردن

كشف روابط

تعیین جنبه‌های شاخص

عنوان دهی

گروه بندی

فهرست نویسی

تفسیرمطالب

تكوین مفهوم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

به گامهای الگو درجدول زیرتوجه کنید                                                                                                            

 

استقرا از این نظر حائزاهمیت است كه ما را با فرامینی كه حاكم بر خلقت وآفرینش است آشنا می سازد وراه و  روش خلق وانشا را پیش روی ما قرار می دهدوبه ما می آموزد كه با در اختیارداشتن اجزایی معدود بتوانیم به خلق پدیده های كلی وجدید نائل شویم كه مولود ما هستند.

طرح درس:

در این جا نوشتن طرح درسی ویژه لازم به نظر میرسد :

    این طرح درس باید به صورت فعال محور تنظیم گردد، نگرش باید سیستمی بوده ، بین اهداف ، روش و شیوه ارزشیابی ارتباط سیستمی به وجود آید. بر اساس این نگرش اهداف، روش هاوشیوه ارزشیابی در امتداد هم نیستند بلكه ارتباط كاملی  با همدیگر دارند.

هدف پایانی:

اهداف پایانی بیشتر معطوف به ایجاد یك قابلیت و توانایی دردانش آموزخواهند بودوحصول اطمینان ازانتقال صرف دانش، در نزد دانش آموزان اهمیت كمتری دارد.هدف های پایانی در روش تدریس استقرایی سعی دارند به این پرسش پاسخ دهند كه "چرا علوم باید به فراگیر یاد داده شوند؟"

به بیان دیگر آموزش یك مفهوم علمی ،چه تاثیری بر فراگیر خواهد داشت؟ و چه توانایی و مهارتی را در او ایجاد خواهد كرد؟

هدف های پایانی در الگوی استقرایی،  درزمینه تكوین مفهوم، در رده های زیر طبقه بندی می شوند:

1-    توانایی در مشاهده كردن:

الف- جمع آوری داده ها از طریق استفاده از حواس

ب- تدوین گفتارهایی در باره ی مشاهدات به صورت  كیفی و كمی

2-    مقایسه كردن:

توانایی تشخیص و توصیف شباهت ها و تفاوت های بین اجسام،رویدادها و مكانها (تشخیص)

3-    توانایی در شناسایی :

الف- نام بردن اجسام ،رویداد ها ومكان ها(تمییز)

ب- انتخاب شی،رویداد،مكان یا ترتیب مورد نظراز بین انواع متعددآن

ج- ساختن روشی برای اندازه گیری خواص اشیا

 

 

4-    توانایی در طبقه بندی :

الف- تشكیل دادن گروهها یا دسته هایی بر اساس یك یاچند ویژگی مشهود مشترك

ب- ساختن نموداری ازجدول داده ها

5 – توانایی در مفهوم سازی:

الف- ایجاد عناوینی جدید برای طبقه ای از محرك های دارای ویژگی های مشترك

ب- تعریف یك یا چند شی ورویداد بر اساس روابط بین آنها

6- توانایی در تدوین قواعد و اصول:

الف- كشف قواعدی كه اشیا و یا امور بر طبق آن طبقه بندی می شوند

ب- تعمیم دادن رابطه ای كلی میان مفاهیم 

ج - بیان رابطه ی میان دو یا چند مفهوم

7- توانایی در استنباط :

الف- انجام دادن داوری انتزاعی بر اساس مجموعه ای ازمشاهدات ومقایسه ها

ب- تعبیرجدولی ازداده ها

هدف آموزشی:

به منظورتحقق اهداف پایانی لازم است تدابیر آموزشی مورد نیاز اندیشیده شود. این تدابیر آموزشی به صورت سر فصلهای آموزشی تهیه شده ودر سطح جزئی با عنوان درس معین شده اند0 هدف آموزشی  همان عنوان آموزشی است كه قرار است به دانش آموزان ارائه شود تا با ایجاد تغییراتی در آنها هدف های پایانی محقق گردد0معلمان هدف های آموزشی خود را با توجه به فعالیت های دانش اموزان بیان می كنندو یا قابلیتی كه در نزد آنان ایجاد خواهد شد تنظیم می كند.

هدف رفتاری:

آنچه انتظار میرود دانش آموز در كلاس انجام دهد یا قابلیت انجام آن را داشته باشد با عنوان هدف رفتاری مشخص می گردد.هدف رفتاری در حقیقت فعل و عملی است كه پس از تدریس از دانش اموز سر می زند تا معلم متوجه شود كه به هدف پایانی مورد نظر رسیده است یا نه.

هدف های رفتاری هر چند به صورت اهدافی قابل پیش بینی تهیه می گردند اما لازم است در طرح هدف رفتاری فعل  و عمل مورد نظر به صورت افعال قابل اندازه گیری و سنجش تعیین گردند تا امكان عینیت و ارزیابی پیدا كند.

ارزشیابی:

عبارت است از سنجش عملكرد یاد گیرندگان و مقایسه نتایج حاصل با هدف های پایانی ازپیش تعیین شده به منظورتصمیم گیری در این باره كه آیا فعالیت های آموزشی معلم و كوشش های یادگیری دانش آموزان به بازده مطلوب انجامیده است یا نه؟

دراین الگو، روش ارزشیابی ویژه ای باید طراحی گردد كه به جای سنجش میزان دانش انتقال یافته بتواند قابلیت مورد انتظار را كه مربوط به توانایی دراندیشیدن است اندازه گیری كند0

*لازم به تذكر می باشد ،چون قرار نیست فیلمی از موقعیت كلاس ارسال شود، بنابراین مراحل تدریس باید به صورت سناریو( فیملنامه) نوشته شود ، لطفا برای اگاهی بیشتر به طرح درس نمونه مراجعه نمایید.

 

 

*یادآوری این نكته ضروری است در مواردیكه اسامی،لاتین بوده وتداعی آن ها برای دانش آموزان سخت است، معلم باید ابتدا این اسامی را در كلاس مطرح كند تا دانش آموزان با آن ها آشنا شوند .

 

 

منابع :

 

 

1- الگوهای تدریس 2004، بروس جویس، مارشاویل، امیلی كالمون، انتشارات كمال تربیت ،1385

2-استقرا،تالیف جواد سقای سعیدی، انتشارات رسانگر،1384

3- آموزش راههای یادگیری‌الگوی تفكر استقرایی، سهیلا حاجی اسحاق، انتشارات كورش چاپ، 1382

 


آزمون آنلاین آیین نامه
یکشنبه 29 بهمن 1396 04:00 ق.ظ
ممنون خیلی عالی بود
mobile game cheats
پنجشنبه 21 دی 1396 01:05 ب.ظ
The sky is the limit. Have entertaining along the way.
video gaming tips
یکشنبه 17 دی 1396 10:05 ق.ظ
Buy, sell or commerce Dungeon Boss accounts.
mobile game hacks
شنبه 16 دی 1396 10:58 ق.ظ
Dungeon Boss is free to download and play.
itunes gift cards
یکشنبه 26 آذر 1396 08:29 ب.ظ
Organize giveaways via your social accounts.
how to get google play gift cards
شنبه 25 آذر 1396 03:49 ب.ظ
Yоu hаvе first tо ассеss thе URL, рlау.gооglе.соm.
mobile game cheats
سه شنبه 14 آذر 1396 05:26 ب.ظ
The second foreign money in the video games is the gems.
dunk shot game
سه شنبه 23 آبان 1396 10:35 ق.ظ
I might respect it. Repetition of the proper shot.
final fantasy xv a new empire hack
دوشنبه 22 آبان 1396 11:38 ب.ظ
Here, you will encounter incredible beasts and enemies.
ragnarok idle poring cheats
یکشنبه 23 مهر 1396 12:20 ب.ظ
Think you're an expert in RO: Idle Poring?
Do you get taller when you stretch?
یکشنبه 26 شهریور 1396 09:58 ب.ظ
I am regular visitor, how are you everybody? This article posted at this site is genuinely pleasant.
maddenmobile.computerhaven.info
پنجشنبه 9 شهریور 1396 07:42 ب.ظ
Excellent gamers have high ratings for a rationale is boring.
brawl stars apk
چهارشنبه 8 شهریور 1396 01:08 ب.ظ
Share this Brawl Stars Hack tool along with your friends.
http://publish.lycos.com/
چهارشنبه 8 شهریور 1396 12:38 ب.ظ
Brawl Stars will have many game modes, which we'll discuss below to
prevent boredom.
What is leg length discrepancy?
چهارشنبه 8 شهریور 1396 05:26 ق.ظ
When someone writes an post he/she maintains the idea of
a user in his/her mind that how a user can understand
it. Therefore that's why this article is amazing.

Thanks!
brawl stars guide
سه شنبه 7 شهریور 1396 10:20 ب.ظ
Please take this into consideration when playing the game.
Brawl stars gems
سه شنبه 7 شهریور 1396 06:32 ب.ظ
Super damage decreased to 200 (from 300) per grenade.
brawl stars guide
سه شنبه 7 شهریور 1396 05:34 ب.ظ
Since Supercell started a match, it's been a while.
Alissa
دوشنبه 6 شهریور 1396 08:48 ق.ظ
This really is a simple-to-learn technique
which lets you damage tanks that are at a different elevation from yourself.
brawl stars game guide
دوشنبه 6 شهریور 1396 08:42 ق.ظ
The game was Supercell's very first out of the strategy genre.
best tanki online tips
یکشنبه 5 شهریور 1396 11:28 ب.ظ
Railgun - A favourite amongst the majority of players.
tanki online tips
یکشنبه 5 شهریور 1396 03:20 ب.ظ
Very helpful for Thunder users who crossed blood having a cave dweller in their family tree.
how to play tanki online
شنبه 4 شهریور 1396 10:28 ب.ظ
Consequently, they have tanks or various hulls, but no equipment, which is bad.
nba live mobile hacks
چهارشنبه 1 شهریور 1396 04:59 ب.ظ
Together with earning players and coins in the sets.
https://diigo.com
چهارشنبه 1 شهریور 1396 06:12 ق.ظ
Together with earning players and coins in the sets.
nba live mobile game
سه شنبه 31 مرداد 1396 08:13 ب.ظ
Welcome to and purchase cheap NBA live coins.
boom beach
سه شنبه 31 مرداد 1396 01:27 ق.ظ
The Tank is your first time troop to unlock in the game.
how to play boom beach
دوشنبه 30 مرداد 1396 11:11 ب.ظ
The Heavy is your second troop unlocked in the game.
boom beach tricks
دوشنبه 30 مرداد 1396 08:00 ب.ظ
This table lists every unlock by Headquarters degree.
daisytresh.punbb-hosting.com
دوشنبه 30 مرداد 1396 04:57 ب.ظ
Low - You will stop playing until you complete the game.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30