تبلیغات
معلم نو - معرفی الگوی استقرایی
شنبه 9 آبان 1388

معرفی الگوی استقرایی

   نوشته شده توسط: m2z    نوع مطلب :روش تدریس ،

    به یاری خداوند متعال،در راستای برنامه عملیاتی سال جاری دبیر خانه زیست شناسی كشور مستقر در یزد ، در زمینه بهبود روش های یاددهی  یادگیری و به منظور یكسان سازی تلاش همكاران محترم در سراسر كشور مطالبی به طور خلاصه و كلی در زیر آورده شده است كه امیدواریم مفید واقع گردد.یادآوری این نكته لازم است كه علت دیر ارسال شدن این دستورالعمل، ایجاد هماهنگی های لازم بین استان های درگیر در این برنامه در جلسه اواسط آذر ماه 87 می باشد.ضمنا از استانهای خراسان جنوبی ،گلستان و زنجان كه با ارسال مطالب ارزشمند خود ما را راهنمایی نمودند كمال تشكر را داریم.

الگوی تفكر استقرایی

استقرا به معنی در كنار هم چیدن جزها، برای خلق یا شناخت یك كل است.

هیلدا تابا((Hilda taba ،ارائه دهنده این الگو معتقد است:

*  تفكر را می‌توان آموخت.

     *  تفكر درگیر شدن فعالیت فرد و مطالب است.                                             

      * جریان تفكر  در توالی قانونمندی نضج می گیرد. 

  طبق نظریه هیلداتابا، الگوی تفكر استقرایی دارای سه مرحله اساسی است:    

الف- تكوین مفهوم

این شیوه دارای مراحلی است كه به وسیله‌ی آن معلم، دانش‌آموزان را به پایین‌ترین سطح تفكر یعنی تعیین و برشماری اجزاء مرتبط با یك موضوع یا مسأله، گروه‌ بندی این اجزاء در طبقاتی كه اعضای آن خصوصیات مشتركی داشته باشند و عنوان سازی برای طبقات، هدایت می‌كند. هیلداتابا ، برای كشانیدن دانش‌آموزان به انجام هر یك از این فعالیت‌ها دست به ابداع رفتارهای آموزشی به صورت، ‌دادن تكالیف می‌زند.


*گام اول:

فهرست ‌گیری

*گام دوم:

گروه ‌بندی

*گام سوم

عنوان ‌دهی

ب- تفسیر مطالب

*گام اول

تعیین جنبه‌های شاخص

*گام دوم

كشف روابط

*گام سوم

استنباط‌ كردن

ج- كاربرد اصول

*گام اول

پیشگویی نتایج                                   

*گام دوم 

توضیح پیشگویی‌ها               

*گام سوم

تصدیق پیشگویی‌ها

در هر سه شیوه جوی از فعالیت دانش‌آموزان بر كلاس حاكم است. معلم آغاز كننده‌‌ی تمام گام‌هاست و فعالیت‌ها از قبل طراحی شده است. بنابراین برای رسیدن به هدف، معلم در نقش كنترل كننده و ناظر با رفتاری همكارانه ظاهر می‌شود و نحوه‌ی پردازش اطلاعات توسط دانش‌آموزان را با بیان پرسش‌های مناسب فراخوان كنترل می‌كند. وظیفه‌ی اصلی معلم درك آمادگی شاگرد برای كسب تجربه، فعالیت‌های شناختی جدید، درون‌سازی و مورد استفاده قرار دادن تجارب به دست آورده در موقعیت جدید است.

مهم‌ترین كاربرد این الگو بهبود ظرفیت تفكر و هدایت دانش‌آموزان به كسب و پرورش اطلاعات در ذهن است. از این الگو می‌توان در تعداد بسیاری از برنامه‌های درسی در كلاس‌ها و دوره‌های مختلف استفاده كرد. در شیوه‌ی سوم (كاربرد اصول) معلم با بیان مطالب و تكالیف جدید، در واقع مهارت استفاده از آموخته‌های قبلی در موقعیت جدید را پرورش می‌دهد (تعمیم) كه این یك تلاش عمدی برای افزایش تفكّر محسوب می‌شود. پس می‌توان گفت جریانات استقرایی شامل خلاقیّت در پردازش اطلاعات و نیز استفاده‌ی هم‌گرا از اطلاعات در حل مسائل است.

الگوی تفكر استقرایی باعث می‌شود دانش‌آموزان اطلاعات را گرد آورند. به دقت مورد بررسی قرار دهند، به عبارتی قدرت تمییز خود را بالا ببرند، سپس به شكل مفاهیم درآورند و دست‌ورزی با آن مفاهیم را یاد بگیرند.

دانش‌آموزان با استفاده‌ی منظم از این شیوه توانایی كارآمدتری در تكوین مفاهیم را می‌یابند و بر چشم‌اندازهای خود در نگرش به اطلاعات می‌افزایند.

از راه مسئول ساختن گروهی از دانش‌آموزان در فعالیت استقرایی می‌توان منابع كثیری از مطالب را به آنان آموزش داد. آنها بررسی مطالب از جهات مختلف را یاد می‌‌گیرند و در تمام جنبه‌های اشیا و حوادث موشكافی می‌كنند.

هر فعالیت آشكاری كه توسط شیوه تدریس فرا خوانده شود بازتابی از عملیات ذهنی ناآشكاری است كه در مغز و ساخت شناختی دانش آموز ایجاد می گردد و منجر به توسعه ،نظم در اندیشیدن و قانونمندی جریان تفكر می گردد. جدول زیر نمایه ای از فعالیت های آشكار و عملیات ذهنی ناآشكاری است كه با پرسش های ویژه، فراخوانی می شود و فعالیت فراگیر را در شكل دهی به جریان تفكر موجب می گردد.

فعالیت آشكار

عملیات ذهنی ناآشكار

پرسش های فراخوان

1- برشماری،فهرست گیری

تمییز(تعیین موارد مجزا)

چه دیدید؟شنیدید؟یا توجه كردید؟

2- گروه بندی،طبقه بندی

تعیین ویژگی های مشترك،انتزاعی كردن

چه چیزهایی به هم تعلق دارند؟طبق چه معیارهایی؟

3- عنوان،طبقه بندی

تعیین نظم سلسله مراتبی،تكوین مفهوم

این گروه ها را چه می نامید؟چه چیز به چه چیز تعلق دارد؟

 

 

.

كاربرداصول

تصدیق پیشگویی

پشتیبانی پیشگویی

پیشگویی نتایج

استنباط كردن

كشف روابط

تعیین جنبه‌های شاخص

عنوان دهی

گروه بندی

فهرست نویسی

تفسیرمطالب

تكوین مفهوم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

به گامهای الگو درجدول زیرتوجه کنید                                                                                                            

 

استقرا از این نظر حائزاهمیت است كه ما را با فرامینی كه حاكم بر خلقت وآفرینش است آشنا می سازد وراه و  روش خلق وانشا را پیش روی ما قرار می دهدوبه ما می آموزد كه با در اختیارداشتن اجزایی معدود بتوانیم به خلق پدیده های كلی وجدید نائل شویم كه مولود ما هستند.

طرح درس:

در این جا نوشتن طرح درسی ویژه لازم به نظر میرسد :

    این طرح درس باید به صورت فعال محور تنظیم گردد، نگرش باید سیستمی بوده ، بین اهداف ، روش و شیوه ارزشیابی ارتباط سیستمی به وجود آید. بر اساس این نگرش اهداف، روش هاوشیوه ارزشیابی در امتداد هم نیستند بلكه ارتباط كاملی  با همدیگر دارند.

هدف پایانی:

اهداف پایانی بیشتر معطوف به ایجاد یك قابلیت و توانایی دردانش آموزخواهند بودوحصول اطمینان ازانتقال صرف دانش، در نزد دانش آموزان اهمیت كمتری دارد.هدف های پایانی در روش تدریس استقرایی سعی دارند به این پرسش پاسخ دهند كه "چرا علوم باید به فراگیر یاد داده شوند؟"

به بیان دیگر آموزش یك مفهوم علمی ،چه تاثیری بر فراگیر خواهد داشت؟ و چه توانایی و مهارتی را در او ایجاد خواهد كرد؟

هدف های پایانی در الگوی استقرایی،  درزمینه تكوین مفهوم، در رده های زیر طبقه بندی می شوند:

1-    توانایی در مشاهده كردن:

الف- جمع آوری داده ها از طریق استفاده از حواس

ب- تدوین گفتارهایی در باره ی مشاهدات به صورت  كیفی و كمی

2-    مقایسه كردن:

توانایی تشخیص و توصیف شباهت ها و تفاوت های بین اجسام،رویدادها و مكانها (تشخیص)

3-    توانایی در شناسایی :

الف- نام بردن اجسام ،رویداد ها ومكان ها(تمییز)

ب- انتخاب شی،رویداد،مكان یا ترتیب مورد نظراز بین انواع متعددآن

ج- ساختن روشی برای اندازه گیری خواص اشیا

 

 

4-    توانایی در طبقه بندی :

الف- تشكیل دادن گروهها یا دسته هایی بر اساس یك یاچند ویژگی مشهود مشترك

ب- ساختن نموداری ازجدول داده ها

5 – توانایی در مفهوم سازی:

الف- ایجاد عناوینی جدید برای طبقه ای از محرك های دارای ویژگی های مشترك

ب- تعریف یك یا چند شی ورویداد بر اساس روابط بین آنها

6- توانایی در تدوین قواعد و اصول:

الف- كشف قواعدی كه اشیا و یا امور بر طبق آن طبقه بندی می شوند

ب- تعمیم دادن رابطه ای كلی میان مفاهیم 

ج - بیان رابطه ی میان دو یا چند مفهوم

7- توانایی در استنباط :

الف- انجام دادن داوری انتزاعی بر اساس مجموعه ای ازمشاهدات ومقایسه ها

ب- تعبیرجدولی ازداده ها

هدف آموزشی:

به منظورتحقق اهداف پایانی لازم است تدابیر آموزشی مورد نیاز اندیشیده شود. این تدابیر آموزشی به صورت سر فصلهای آموزشی تهیه شده ودر سطح جزئی با عنوان درس معین شده اند0 هدف آموزشی  همان عنوان آموزشی است كه قرار است به دانش آموزان ارائه شود تا با ایجاد تغییراتی در آنها هدف های پایانی محقق گردد0معلمان هدف های آموزشی خود را با توجه به فعالیت های دانش اموزان بیان می كنندو یا قابلیتی كه در نزد آنان ایجاد خواهد شد تنظیم می كند.

هدف رفتاری:

آنچه انتظار میرود دانش آموز در كلاس انجام دهد یا قابلیت انجام آن را داشته باشد با عنوان هدف رفتاری مشخص می گردد.هدف رفتاری در حقیقت فعل و عملی است كه پس از تدریس از دانش اموز سر می زند تا معلم متوجه شود كه به هدف پایانی مورد نظر رسیده است یا نه.

هدف های رفتاری هر چند به صورت اهدافی قابل پیش بینی تهیه می گردند اما لازم است در طرح هدف رفتاری فعل  و عمل مورد نظر به صورت افعال قابل اندازه گیری و سنجش تعیین گردند تا امكان عینیت و ارزیابی پیدا كند.

ارزشیابی:

عبارت است از سنجش عملكرد یاد گیرندگان و مقایسه نتایج حاصل با هدف های پایانی ازپیش تعیین شده به منظورتصمیم گیری در این باره كه آیا فعالیت های آموزشی معلم و كوشش های یادگیری دانش آموزان به بازده مطلوب انجامیده است یا نه؟

دراین الگو، روش ارزشیابی ویژه ای باید طراحی گردد كه به جای سنجش میزان دانش انتقال یافته بتواند قابلیت مورد انتظار را كه مربوط به توانایی دراندیشیدن است اندازه گیری كند0

*لازم به تذكر می باشد ،چون قرار نیست فیلمی از موقعیت كلاس ارسال شود، بنابراین مراحل تدریس باید به صورت سناریو( فیملنامه) نوشته شود ، لطفا برای اگاهی بیشتر به طرح درس نمونه مراجعه نمایید.

 

 

*یادآوری این نكته ضروری است در مواردیكه اسامی،لاتین بوده وتداعی آن ها برای دانش آموزان سخت است، معلم باید ابتدا این اسامی را در كلاس مطرح كند تا دانش آموزان با آن ها آشنا شوند .

 

 

منابع :

 

 

1- الگوهای تدریس 2004، بروس جویس، مارشاویل، امیلی كالمون، انتشارات كمال تربیت ،1385

2-استقرا،تالیف جواد سقای سعیدی، انتشارات رسانگر،1384

3- آموزش راههای یادگیری‌الگوی تفكر استقرایی، سهیلا حاجی اسحاق، انتشارات كورش چاپ، 1382

 


canadian online pharmacy
یکشنبه 1 مهر 1397 05:27 ب.ظ

Whoa loads of terrific facts!
most reliable canadian pharmacies viagra canadiense canadian pharmacy no prescription pharmacy canada drugs for sale in mexico pharmacy canada reviews viagra canadiense canada drugs online drug store pharmacy
http://cialisees.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 05:00 ب.ظ

You actually suggested it exceptionally well.
cialis generico en mexico cipla cialis online cialis et insomni cialis prezzo di mercato cialis mit grapefruitsaft safe site to buy cialis online venta cialis en espaa cialis mit grapefruitsaft cialis professional yohimbe cialis vs viagra
Сialis
سه شنبه 6 شهریور 1397 10:30 ق.ظ
Every weekend i used to visit this site, as i wish for enjoyment, as this this web page
conations truly nice funny material too.
viabiovit.com/kopen-merk-van-viagra-online.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 10:28 ق.ظ

Good data. Many thanks.
buy viagra online without prescription buy viagra online without prescription buy viagra alternative buy viagra from uk buy cheap viagra no prescription buy viagra tablets price of viagra viagra pharmacy levitra no prescription viagra online can i buy viagra at cvs
babecolate.com/cialis-generic-buy-online.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 01:54 ق.ظ

Thank you. Ample stuff.

generico cialis mexico cialis savings card 200 cialis coupon ou acheter du cialis pas cher cialis great britain cialis venta a domicilio buying brand cialis online cialis tablets for sale venta cialis en espaa calis
https://www.cialispascherfr24.com/cialis-pour-une-femme/
دوشنبه 22 مرداد 1397 06:29 ب.ظ
Just as it is important to scratch when someone
feels itching; it's also important to have sex when one feels the urge
to perform it. There's a fear among lots of people regarding using male
improvement drugs to improve their intercourse percentage.

Otherwise you'll receive charged for the full amount, which can be much more than $6.
Globalplus
جمعه 15 تیر 1397 03:09 ب.ظ
Firѕt ᧐f aⅼl I wоuld like to ssay great blog!
I had a quick question іn ᴡhich I'd lіke tо ask if you don't mind.I
wɑs curious to knoᴡ hoow ʏou center yourseⅼf annd ϲlear
your mind prior tߋ writing. I have һad ɑ difficult tіme clsaring my mind iin getting my
tһoughts out therе. I dߋ enjoy writing however it just seems like thе fіrst 10 to 15 minutes arе generаlly lost ϳust trying to figure
out how tо Ƅegin. Any ideas or hints? Many
thanks!
janah stone
سه شنبه 29 خرداد 1397 11:05 ب.ظ
Ι was xtremely pleased to fіnd this site. I wаnted to thank үоu
for ones time fⲟr this particularly fantastic read!!
Ι definitely liқed eveгy part of it ɑnd
I hаve yοu book marked to loook at new thіngs on yⲟur
website.
long Eyelashes
یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 10:59 ب.ظ
I've beenn browsing on-line more than 3 hours these days, but I never discovered any fascinating article like yours.
It is beautiful price sufficiennt for me.

In my view, if all webmasters and bloggers made
excellent content material as you probably did, the net shall be a lot mre helpful than ever before.
Darci
جمعه 28 اردیبهشت 1397 12:50 ب.ظ
I am really loving the theme/design of your weblog.

Do youu ever rrun into any web broaser compatibility
problems? A small number of my blog visitors have
complained about my site not working correctly in Explorer butt looks great
in Firefox. Do you hve any recommendations to help fixx thiks
issue?
займы круглосуточно
شنبه 22 اردیبهشت 1397 06:05 ق.ظ
онлайн кредит без инн
кредит на карту круглосуточно
украина
займы онлайн срочно круглосуточно
кредит онлайн на карточку круглосуточно
гроші на карту срочно в борг онлайн
кредит 24/7 украина
кредиты на карту круглосуточно
Viagra purchasing
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 04:31 ق.ظ

You suggested it very well!
buy viagra canada where can i buy generic viagra online online order viagra where to buy viagra from how buy viagra online buy viagra 25mg lowest price viagra buy viagra mastercard where yo buy viagra viagra how to buy
Tadalafil
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 03:56 ق.ظ

Cheers. I value it.
cheapest generic viagra uk viagra pharmacy online viagra alternative how do i buy viagra buy viagra without prescription where can i buy generic viagra online sildenafil citrate tablets online sildenafil uk viagra at pharmacy buy brand viagra online
Viagra generic
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 12:33 ق.ظ

Terrific forum posts. Regards.
how do i order viagra uk viagra where can i order viagra online cheap generic viagra online pharmacy buy generic viagra online safely order viagra cheap buy internet viagra kamagra generic levitra how do i get viagra online
Viagra 5 mg
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 12:33 ق.ظ

Wonderful forum posts. With thanks.
pharmacy usa online how can i order viagra online how do i order viagra online online pharmacy usa viagra price buy generic viagra australia get a prescription online for viagra sildenafil pills how do i buy viagra buy viagra 100mg
Generic viagra
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 10:40 ب.ظ

Information clearly considered!!
where to buy cheap viagra cheap viagra online uk buy generic viagra online without prescription sildenafil generic price is it legal to buy viagra online from canada can i buy viagra over the counter buy generic viagra online uk buy brand viagra online buy viagra safely online sildenafil prices uk
depforce plus rx
شنبه 1 اردیبهشت 1397 01:36 ق.ظ
It's very effortpess to find out any mattter onn nett ass compaeed tto textbooks, ass I foujd thiss
post at this site.
getroman scam
جمعه 24 فروردین 1397 03:50 ق.ظ
Hеllo tһere! Ꭲhіs post сould not Ьe wгitten much bettеr!
Looking at this poswt reminds me оf my previⲟus roommate!
Hе constantly kеpt preaching аbout tһis. I'll sеnd this informatiοn to hіm.
Pretty sսre he'll havе a ɡreat read. Tһanks
fоr sharing!
comprare viagra super active plus
پنجشنبه 23 فروردین 1397 12:04 ب.ظ
Нi my family member! I want to say that thiѕ post is amazing,
great written and come with approximately aⅼl important infos.

I'ɗ ⅼike tⲟ ⅼook more posts like this .
Cialis generic
یکشنبه 19 فروردین 1397 03:17 ق.ظ

You made your position quite well..
wow cialis 20 cialis 20mg preis cf cialis savings card cialis online napol we like it cialis soft gel rezeptfrei cialis apotheke we choice cialis pfizer india walgreens price for cialis cialis generico milano when will generic cialis be available
Buy generic cialis
یکشنبه 19 فروردین 1397 12:52 ق.ظ

Many thanks! A lot of write ups!

cialis side effects cialis 20mg buying cialis in colombia buying cialis overnight cialis prezzo in linea basso tadalafil 5mg cialis ahumada cialis prezzo in linea basso import cialis tadalafil 20mg
Cialis generic
شنبه 18 فروردین 1397 11:25 ب.ظ

You actually explained it exceptionally well!
cialis generico postepay cialis generika venta cialis en espaa free generic cialis bulk cialis cialis taglich tarif cialis france cialis uk get cheap cialis cialis bula
Cialis pills
شنبه 18 فروردین 1397 02:04 ب.ظ

Amazing advice. Many thanks.
200 cialis coupon india cialis 100mg cost generic cialis pill online price cialis per pill trusted tabled cialis softabs recommended site cialis kanada generic cialis soft gels free cialis cialis usa cost cialis cost
tadalafil generic vs cialis
سه شنبه 14 فروردین 1397 06:50 ب.ظ
you're truly a excellent webmaster. The web site loading velocity
is amazing. It kind of feels that you are doing any distinctive trick.

Also, The contents are masterwork. you have done a excellent activity on this subject!
lumigan eyelash growth application
پنجشنبه 9 فروردین 1397 12:27 ب.ظ
It's in fact very complicated in tnis full of activity life to listen news on TV,
thus I jst use web for that purpose, and get the most up-to-date
information.
brilliant
سه شنبه 7 فروردین 1397 11:05 ق.ظ
yοu аre іn ρoint of fact a excellent webmaster.
Ƭhe web site loading pace іѕ amazing. It kind of feels thɑt yoս're ⅾoing any unique trick.

Aⅼso, The contents аre masterpiece. үou've done a fantastic activity ⲟn this matter!
mezo
یکشنبه 5 فروردین 1397 06:13 ب.ظ
Hеllo there, juѕt became alert tⲟ your blog
thrⲟugh Google, аnd found that it's truly
informative. І am going to watch out for brussels.
I ѡill be grateful іf yߋu continue tһis іn future.
Numerous people ᴡill Ƅe benefited from your writing. Cheers!
Buy cialis online
شنبه 4 فروردین 1397 03:09 ب.ظ

Cheers, I enjoy it.
acheter cialis meilleur pri cialis generisches kanada acheter du cialis a geneve side effects for cialis cialis kaufen wo generic cialis pro when will generic cialis be available cialis 5 mg para diabeticos tadalafil cialis qualitat
Cialis 20 mg
جمعه 3 فروردین 1397 07:00 ق.ظ

Thank you. A good amount of material.

cialis authentique suisse order a sample of cialis i recommend cialis generico buy online cialis 5mg cialis tadalafil cialis y deporte interactions for cialis walgreens price for cialis rx cialis para comprar cialis ahumada
Online cialis
جمعه 3 فروردین 1397 06:32 ق.ظ

Cheers. An abundance of content!

cialis price in bangalore buy cialis online usa cialis online generic low dose cialis india cialis 100mg cost generic cialis 20mg tablets cialis 5 mg para diabeticos when can i take another cialis we recommend cialis info click here to buy cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30