تبلیغات
معلم نو - پاسخ به پرسش های شما درمورد مشکلات بادانش آموزان وفرزندانتان

دراین قسمت به این پرسش ها شما پاسخ داده میشود:

1-    چرا فرزندم یادانش آموز به درس علاقه ندارد؟ (درمان)

2-    چرا بعضی از دانش اموزان درکلاس وخانه بدرفتاری می کنند؟(درمان)

3-    عصبانیت پسرم ،دخترم درخانه یادانش آموزدرکلاس چیست؟(درمان)

4-    چرا دیگرپسرم یادخترم دیگر حرفهای مراگوش نمی دهد؟ (درمان)

5-    چه کنم تا بادانش آموزان یافرزندانم دوست باشم ؟

6-    چرا فرزندم دربیشتر کارها موفق نیست؟(درمان)

7-    وبسیاری ازاین دست سوالات بایک کلید گشوده می شود...............

 

اگر می خواهید  پاسخ سوالات بالا رابگیریداین اصل که ازکارهای راجررمیلز ،دارلن استوارت وجفری تایم است رابرای دانش آموزان وفرزندانتان تدریس وآموزش دهید؛.

احساسات ،ازافکار نشات می گیرند.(احساسات )، (مشغله درونی) هستندواز افکار حاصل می شوند.واحساسات ،رفتار رامارامی سازند.که اگر رفتارمطلوب ،پاداش واگر نامطلوب باشد،مجازات وتنبیه درپی دارد.

اگر دانش اموز فکر کند،مدرسه کسل کننده وموجب اتلاف وقت است،دامنه احساساتی که تجربه می کند،ازبی تفاوتی وکسالت تااضطراب وحس بیگانگی ،درنوسان است.ازسوی دیگر،اگر دانش آموزی فکر کند،مدرسه مکان جالب توجهی است وتلاش وصرف وقت درآنجا ارزشمند است،آنگاه گستره ای از احساسات،تهییج وعلاقه مندی تاکنجکاوی ودلبستگی راتجربه خواهدکرد.(به عبارت دیگر،احساسات منفی ازافکار منفی واحساسات مثبت ازافکار مثبت برمی خیزند.)

پس هر کدام ازما می توانیم احساسات خود رااز طریق آنچه که فکر می کنیم،کنترل کنیم.احساسات نمی توانند حاصل فشاری باشند که ازخارج برماتحمیل می شوند.بلکه؛آنها درونی هستندوساخته افکار ماهستند.این افکار ماهستند که ازبیرون گاهی متاثر می شوند وروی احساسات مااثر می گذارند.به عنوان مثال؛دربین کودکان احساسات منفی ،سرزنش کردن کسی یاچیزی بسیار رایج است.مثلا: (وقتی که اومرابه جشن خود دعوت نکرد،احساس ناخوشایند وبدی پیداکردم.)این درست است که برخی افرادممکن است کاری کنند که تا حدی موجب ایجاد افکار منفی درماشوند،امادراین مثال،عمل فرد موجب احساس منفی دراین کودک نشده است،بلکه این احساس فکر کودک درمورد عمل آن شخص بود.دعوت نشدن به جشن می تواند افکاری مشابه نظیر(اوتمام افرادی راکه می شناختم به جشن خود دعوت کرده استوواقعا احساس می کنم نادیده گرفته شده ام)یا(اوحتما مرادوست ندارد)راتقویت کند.اینها افکاری هستند که موجب احساس تنفر،ناامیدی وخشم می شوند.اما اگر کودک مثال ما،فکردیگری راانتخاب می کرد،مثلا:(خیلی خوب می شداگر به آن جشن دعوت می شدم،اماچیز مهمی نیست،من به جایی که به حسابم نمی آورند،نمی روم)دراین صورت،احساسات وی نیز متفاوت از گذشته می بود.

ادامه این روند راپی بگیرید تاآهسته ،آهسته خودتان به پاسخ سوالات  برسید.

 آنچه باید به خاطر داشته داشته باشیداین است که،به دانش آموزان یا فرزندانتان آموزش دهیدچنانچه افکاراشان منفی باشداحساسات منفی رابرمی انگیزد،چراکه هرکدام ازمامی تواند واکنش های خود رانسبت به آنچه که فکر می کند،کنترل نماید،به عبارت دیگر ،مامی توانیم احساسات خودراکنترل کنیم.حتی می توان به کودکان خردسال اموخت که احساسات منفی آنها(خشمگین بودن]غمگینی ویاهراسان بودن)،نشان می دهد که آنها درباره امور،افکاری منفی دارند(مثلافردی عمدا می خواهد به ماآسیب برساند،یاکسی مارادوست ندارد).هنگامی که احساسات خوبی داریم،معمولابیدین معناست کهبه افکار مثبتی می اندیشیم.

فکر  (معلم مرادوست ندارد) ـــــ احساسات (  خشم وخشونت)ـــــــ رفتار (بی ادبی درس نخواندن)ــــ نتیجه (  مجازات)

فرایند تفکر ،تجربه شخصی وواقعیت مشخصی رابرایمان به وجودمی آورد.افکارمان،ابزار نیرومندی هستند.حتی ماهمیشه به افکاری که غالبا نسبت به آنها ناهشیاریم،فکر می کنیم. هنگامی که حادثه ای رخ می دهد،فورابه تفسیر معنای حادثه می پردازیم،بدون توجه به اینکه،آیا تفسیر مادرست است یانه؛چراکه تمایل داریم افکارمان راباورکنیم.بعنوان مثال، هنگامی که دانش آموزی دایما درکلاس حرف می زند وحرفش راقطع نمی کند، شمافورا رفتار اوتفسیر می کنید.تفسیرتان ممکن است مبتنی برباورها وافکاری باشد که درگذشته درباره این رفتار داشته اید.مثلا ممکن است فکر کنید که( رفتار دانش آموزاهانت آمیز است)درنتجه،خشمگین می شوید واکنش ناراحت کننده ای نسبت به وی نشان می دهید،حال آنکه ممکن است واقعیت چیز دیگری باشد ودلایلی کاملا متفاوت ازدلایل شما وجود داشته باشد.بایک لحظه مکث وتأمل ودرنظر گرفتن این واقعیت که شایددانش اموزیافرزند شما،تکانه طبیعی برای اجتماعی بودن یابه دلیل احساس نامنی خودش،آن گونه رفتار کرده است،می توانید تفسیر شخصی خود راکنار بگذاریدوبدون آنکه احساسات منفی داشته باشید،آن رااصلاح کنید.حتی دانش اموزان یافرزندانی که رفتار توهین آمیز ی دارند،این رفتارشان،واکنشی به افکار واحساسات منفی انهاست.باآموختن این مطلب که واکنش های شمانبایدشخصی باشد،به جای طرد دانش آموز،شانس بهتری برای صحبت کردن بااو درخارج ازکلاس خواهید داشت.

احساس ناامنی، غالب ترین احساس درحرمت نفس پائین ورفتار منفی است.اکثر رفتارهای نادرست درکلاس ناشی ازپائین بودن حرمت نفس است.دانش اموزان به جای آنکه خودخواه،کینه توز وخواهان توجه خودمدارانه باشند،بدرفتار هستند،زیرا آنها ازترس های بی ساس واحساس ناامنی رنج می برند.گاهی اوقات دیدن این مسائل برای بزرگسالان سخت است واین امر،به ویژه هنگامی که بادانش آموزان ابتدائی یاراهنمایی کار می کنند،مسئله ساز می شود.وقتی یک دوست،دوستی انها راسرزنش می کند،به بهانه ای دعواراهمی اندازدفاسم شان راصدا می زند وغیره.واکنش های نوعی انان،شخصی کردن مسائل ونشان دادن واکنش بااحساسات واقدامات منفی است.

برون ریزی هیجانات کودک درکلاس ممکن است ناشی ازاحساس ناایمنی نسبت به توانایی تحصیلی ،موقیعت اجتماعی،یاوقایعی باشد که امکان دارد درخانه،یامدرسه برایش اتفاق افتاده است.آگاهی ازاینکه می توانند راه کنترل براحساسات وافکارشان رابیاموزند، می تواند آنها رادربازگشت حس حرمت نفس ذاتی وانگیزش خود کمک کند.

اگر دانش آموزی می خواهد اصولی راکه هم اکنون ازآنهابحث کردیم بک کار بندد، نخست ،نیاز دارد بانحوه چرخه کار چرخه افکار بامثال آشنا شود(متاسفانه نمودار بصورت درست درپائین آپلود نشده است شما آن رابصورت یک نمودار چرخه ای تصور نمائید)

فکر  (معلم مرادوست ندارد) ـــــاحساسات (  خشم وخشونت)ـــــــرفتار (بی ادبی درس نخواندن)ــــ نتیجه (  مجازات)

همراه بامثالهایی این چرخه رابرای دانش اموزان،فرزندانتان حتی برای آموزش خودتان تکرار کنید ویک چرخه خالی را برای تمرین برای آنان بدهید تا آنها خودشان برای یادگیر بیشترآن راکامل نمایند.آنها درمی یابند هرچیزی بافکر شروع می شود وافراد مختلف می تواننددرموقعیتی یکسان، افکاری کاملا متفاوت داشته باشند.

بامثالی مسئله راونیز چرخه راباز تر وگسترش می دهیم .هلیا ومادرش برسراینکه آیا هلیا انقدر بزرگ شده استکه بتواند از وسائل ارایشی استفاده کندیانه،اختلاف نظر داشتند.

هلیا 11ساله است واکثر دوستانش اجازه دارند از سایه چشم استفاده کنند.مادر وی فکر می کند که او می بایست تا14سالگی که صبرکند.هلیا فکر می کندچون دیگران این کار راانجام می دهند،پس درسن 11سالگی،به اندازه کافی بزرگ شده است.هلیا ومادرشچون مسائل رااز زاویه کاملا متفاوتی می دیدند،بایکدیگر اختلاف داشتند.آنها به یک موقعیت یکسان،افکار متفاوتی داشتند.

مادر هلیا فکر می کردکه(ارایش قبل از14 سالگی به معنای این است که اومی خواهد مورد توجه پسران قرار گیرد).واین امر رااغاز مشکلات می دانست.هنگامی که مادرش این گونه فکر می کرداحساس ناراحتی وترس موهومی به اودست می داد وبرای دخترش نگران می شد.این احساسات منجر به اتخاذ مقرارت جدی شد ووقتی هلیا سعس کردبااوصحبت کند،برسرش داد کشیدوچون که هلیا گستاخانه بااوحرف زد،به شدت بااوبرخوردکرد

هلیا فکر می کرد که(والدین تمام دوستانم به آنهااجازه داده اند تا آرایش کنند.مادرمن قدیمی ،سنتی وبی انصاف است،اومرا درک  نمی کند.) این گونه افکار هلیا،دراواحساس خشم،دلخوری وناراحتی ایجاد کرد.این احاسات منجر به بحث وفریاد کشیدن برسرمادرش ،گریه کردن وصحبت کستاخانه با مادرش شد.درنتیجه تعارض بزرگی به وجود امد واین چرخه معیوب باطرح هرباره موضوع آرایش کردن،ادامه واستمرار یافت.

اگر همین داستان واقعی رابا چرخه بکشید نیاز به 6 حلقه دایره ای نیاز داریدکه ازفکر مادر هلیا شروع ودوباره به همین حلقه باز می گردید.من مثالی دیگر بصورت متنی نمایش می دهم دراین داستان ماردی به خاطر کار بیرون هلیا راپیش همسایگان می گذارد وهلیا می خواهد تنها درخانه بماند او فکر می کند می تواند ازپس مسئولیت خانه براید.(که شما آن رابصورت چرخه ای تصور نمائید؛)

1-فکر هلیا(فکر می کنه من بچه ام.باورنداره می تونم ازخودم مواظبت کنم)-ـــــ 2-احساس هلیا(خشم ودلخوری)ـــــ3- رفتار هلیا(مشاجره،دعوا وشکایت کردن)ــــ 4-افکار مادر(هلیا ناپخته وبی ادبانه رفتار می کنه نمی تونه تنها توخونه بمونه)ــــــ 5- احساسات مادر(خشم ودلخوری)ـــــ 6- رفتار مادر(امتناع ازبحث کردن وتغییر ندادن مقرارت وضع شده) ــــ فلش به حلقه اول

اکنون همین چرخه راباتفکر واحساس درست بررسی می کنیم،

1- فکر جدید هلیا(حدس می زنم مثل یک بچه عمل کردم .اگه به مامان نشان دهم که می تونم مسئولیتی رابرعهده بگیرم،به من اعتمادخواهدکرد.)ــــ 2- احساس هلیا(به شوق آمدن وامیدوار شدن)ـــــ 3- رفتار هلیا(پیشنهاد کمک درانجام کارهای روزانه، ازمادر می خواهد کارهایی راکه درموقعیت ضروری باید انجام دهد،برایش بگوید.)ـــــ 4- افکار مادر(به نظر می رسد بزرگ شده است،میزان پختگی ومسئولیت پذیری اوبرایم جالب است می توانم از اوبخواهم دوساعت درهفته که مجبورم دیرتر ازسرکار بیایم،درخانه تنها بماند.)ـــــ 5- احساس مادر( خوشحالی وآسودگی خیال)ـــــ 6- رفتار مادر(پیشنهاد به هلیا برای اینکه یک هفته به طور آزمایشی این کار راانجام دهد)ــــ  بازگشت به حلقه اول و.... 

امید وارم بااین راز واصل بتو انیدبه بسیار یاز سولات شما پاسخ داده باشیم (یادتان باشد این مثالها برای هم ما بدرد می خورد چرا که مانیز باهمسر ،دوستان،فرزندان حتی خدا وخودمان مشکل داریم پس باید.......... راتغییر دهیم.

                      تالیف: دکتربابارا مک کومبز- جیمر پاپ                             ترجمه: دکتر صغری ابراهیمی قوام

                                             تهیه،مثال وتغییراتی چند: مجید رحمانی

 

فعالیت هایی که به دانش آموزان کمک می کند تاخودشان و فرآیندیادگیری ودراارزشمند بدانند؛1-    تعیین علایق واهداف دانش آموزان: کمک به دانش آموزان برای ارزشمندتلقی کردن خودمستلزم این است که نخست، نیازها ،علایق واهداف فردی آنان تشخیص داده شود،هم چنین بایدبه دانش آموزان کمک کنیدتاباخود ارزیابی علایق  اهدافشان، تاحد ممکن به کسترش سطوح عالی فرایندهای فراشناختی،خودآگاهی،خودادراکی وخودمدیریتی برسند.

مثال:خانم نسرین معلم کلاس چهارم ابتدائی دریک مدرسه متوسط حومه شهر است.اول مهرماه می باشد واو با28 دانش آموزجدید آماده شروع سال تحصیلی استواو باخودمی اندیشد: (علایق شخصی واستعداد های آنها رانمی شناسم)، (باید از روش های جالب برای شناختن این گروه به کاربگیرم)

او برای اولین روز آشنایی خود بادانش آموزان،سرگرمی هایی چون(یخ شکن)راطرح ریزی کرد،که درآن،هردانش آموز خودرامعرفی می کردوچیز هایی درباره خودش می گفت که می خواست دیگران هم ان رابدانند.هنگامی که همه آنها درشرایط خوبی قرار گرفتند،خانم نسرین اشاره کرد که دوست داردچیزهای زیادی درباره هر دانش آموزبداند،تامطمئن شود این سال برای همه آنها سرگرم کننده خواهد بود.بعدپرسید،آیا آنها موافق اندبرگه هایی راکه دردست دارند راپرکنند. این مثال شیوه ای است که معلم می تواند دربررسی علایق دانش آموزان به کارگیرد.شمامی توانیدازراههای دیگری برای شناخت نیاز های آنها استفاده کنید.حتی می توانید درنمونه های زیر اصلاحاتی به وجود آورید.آنچه برای شما مهم است، طرح فعالیت هایی برای ایجاد احساس آرامش دردانش اموزان هنگام تکمیل اطلاعات است.به همین خاطر یکی از ایده های خوب،بازی بادانش اموزان واجرای نظر سنجی ازآنان است.

نمونه-1   نام:                     بررسی علائق من

جملات ناتمام :هرکدام ازاین جملات ناتمام رابااولین فکری که به ذهن شما می رسد،پرکنید.

1-سرگرمی های من.............................

2- کارهایی که دوست دارم بادیگران انجام بدهم........................

3- کارهایی که برای سرگرمی انجام می دهم.............................

4- وقتی احساس خوبی دارم که.........................

5-هدیه ای که خیلی دوست دارم به دستم برسد....................

6- اگربیش از1000 تومان داشته باشم...................

7-1گر بیش از1000000 تومان داشته باشم............................

8-هرهفته پولی رابرای ..................خرج می کنم.

9-ازبین کارهای روزانه ام یه هیچ وجه نمی خواهم از..................چشم پوشی کنم.

نمونه-2          نام:                       بررسی علایق من؛مراکامل کن

وقتی جملات ناتمام رابااولین جرقه های فکری که به مغزتان می رسد،کامل کن.

1-من وقتی خوشحالم که.......................

2-بهترین چیز برای من...................

3-بدترین چیز برای من......................

4- من علاقه دارم که........................

5-اگر می توانستم یک آرزو بکنم،.................

6- وقتی خشمگین می شوم که....................

7- فکری که دارم این است ..........................

8- وقتی احساس مهم بودن می کنم که..............

9- وقتی از عهده کاری برنمی آیم.......................

10- پرسشی که اززندگی دارم این است که....................

 منبع: http://majid-1350.mihanblog.com/post/12


online pharmacies
یکشنبه 1 مهر 1397 04:50 ق.ظ

Kudos! I like it!
online pharmacies legitimate canadianpharmacyusa24h is it legal buy viagrow canadian pharmaceuticals reviews buy vistagra online safe canadianpharmacyusa24h is it legal canada online pharmacy canadian medications, liraglutide drugs for sale on internet canada drug pharmacy
viagraky.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 01:35 ق.ظ

Nicely put, Thanks.
generic cialis 20mg tablets cialis prezzo di mercato warnings for cialis cialis 10mg prix pharmaci how to buy cialis online usa cialis australia org cialis efficacit cialis for daily use precios cialis peru cialis official site
http://cialisda.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 05:33 ب.ظ

Amazing write ups, Thank you!
buy cialis online prescription doctor cialis buy cheap cialis in uk rx cialis para comprar generic cialis with dapoxetine cost of cialis per pill are there generic cialis cialis 100mg suppliers generic cialis review uk free cialis
canadianpharmacyonli.com
چهارشنبه 14 شهریور 1397 09:02 ق.ظ

You stated this exceptionally well!
canadian drugstore canadian pharmacies online prescriptions canadian pharmacy online 24 canadian pharmacy king canadian prescriptions online serc 24 mg are canadian online pharmacies safe the best canadian online pharmacies canadian pharmacy no prescription safe canadian online pharmacies canadian drugstore
buycialisky.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 12:22 ب.ظ

Regards. A lot of material.

is buying viagra online safe where can i buy real viagra buy viagra online overnight where can i buy viagra online safely buy viagra now buy sildenafil citrate online where to buy viagra purchase viagra viagra cheap online buy cheap generic viagra
http://cialissv.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 10:07 ق.ظ

Nicely put, Regards.
cialis sicuro in linea acquistare cialis internet viagra cialis levitra cialis lowest price warnings for cialis buying brand cialis online american pharmacy cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne online cialis the best site cialis tablets
http://cialisbuys.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 06:31 ب.ظ

Nicely put, Thank you.
only here cialis pills buy cialis uk no prescription cialis online holland compare prices cialis uk how to purchase cialis on line click here cialis daily uk only now cialis 20 mg generic cialis pill online cialis for daily use cialis 20 mg best price
Generic viagra
سه شنبه 23 مرداد 1397 06:57 ق.ظ

Thank you, Lots of info.

buying viagra without a prescription is it illegal to buy viagra where to buy viagra without prescription where do i buy viagra viagra pharmacy uk safe place to buy viagra online uk get viagra uk cheap viagra online usa viagra how to get a prescription natural viagra
when will cialis go generic in us
دوشنبه 22 مرداد 1397 10:37 ب.ظ

You mentioned that really well!
the best site cialis tablets buy generic cialis cialis for sale south africa brand cialis generic achat cialis en suisse safe dosage for cialis canadian drugs generic cialis cialis tadalafil online what is cialis cialis 5mg billiger
Cheap viagra
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 04:00 ق.ظ

Superb postings. Thank you!
viagra generic online sildenafil uk sildenafil online pharmacy cheap generic viagra online generic viagra online uk is it safe to buy viagra online buy viagra canada online buy viagra next day delivery how to buy viagra online to buy viagra online
Generic cialis
شنبه 18 فروردین 1397 01:53 ب.ظ

Amazing info. Kudos.
purchasing cialis on the internet cialis from canada acquistare cialis internet no prescription cialis cheap we recommend cialis info buy cialis online cialis soft tabs for sale wow cialis tadalafil 100mg cialis tadalafil online cialis 20 mg best price
Cialis pills
شنبه 4 فروردین 1397 02:48 ب.ظ

Excellent advice. Many thanks.
we choice cialis pfizer india cialis coupon american pharmacy cialis buy cialis online cheapest cialis 50 mg soft tab cialis wir preise prix cialis once a da low dose cialis blood pressure cialis 5 mg scheda tecnica cialis generic
الیس
پنجشنبه 9 آذر 1396 03:15 ب.ظ
وقتی که معده رابرمی داریم سرنوشت رابگویید
الیس
پنجشنبه 9 آذر 1396 03:15 ب.ظ
وقتی که معده رابرمی داریم سرنوشت رابگویید
best psychic medium reading
چهارشنبه 10 آبان 1396 05:12 ب.ظ
واقعا وقتی کسی نمیداند پس از آن به دیگر کاربران کمک میکند، بنابراین در اینجا اتفاق میافتد.
http://lozberg.hatenablog.com
شنبه 14 مرداد 1396 05:10 ب.ظ
I like the helpful info you provide in your articles.
I'll bookmark your weblog and check again here frequently.
I'm quite certain I will learn many new stuff right here! Good luck for the next!
toshikogronosky.hatenablog.com
شنبه 14 مرداد 1396 01:02 ب.ظ
Howdy! This is my first comment here so
I just wanted to give a quick shout out and tell you I really enjoy reading your articles.

Can you suggest any other blogs/websites/forums that deal with the same topics?
Thank you!
Ronald
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:48 ب.ظ
Good day! I could have sworn I've been to this blog before but after checking through some of
the post I realized it's new to me. Nonetheless, I'm definitely
glad I found it and I'll be bookmarking and checking back frequently!
Clifton
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 09:39 ب.ظ
Howdy! This post couldn't be written any better!

Reading through this post reminds me of my previous room mate!

He always kept chatting about this. I will forward this post to him.
Fairly certain he will have a good read. Thanks for sharing!
Dell
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 10:09 ق.ظ
I was wondering if you ever considered changing the structure of your site?
Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could
connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1
or two images. Maybe you could space it out better?
BHW
چهارشنبه 30 فروردین 1396 10:25 ب.ظ
Thanks for finally talking about >معلم نو - پاسخ به پرسش های شما درمورد مشکلات بادانش آموزان وفرزندانتان <Loved it!
BHW
شنبه 19 فروردین 1396 03:37 ب.ظ
I am sure this piece of writing has touched all
the internet visitors, its really really fastidious post on building up new website.
مجید رحمانی
یکشنبه 6 دی 1388 07:02 ب.ظ
باسلام
وبلاگ زیبایی دارید
بطور اتفاقی به وبلاگ شما رسیدم
همین که دیدم انسان هایی هستند که قدر زحمت کار دیگران راارزش می گذارند خوشحال شدم.همین که درپایان مقاله اسم نویسنده رانوشته اید
باتشکر
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر