تبلیغات
معلم نو - کاربرد فراشناخت در تدریس
شنبه 30 آبان 1388

کاربرد فراشناخت در تدریس

   نوشته شده توسط: m2z    

راهبردهای فراشناختی: تدریس و سنجش
راهبردهای فراشناختی: تدریس و سنجش

اشاره

 

مدیریت جدید در آموزش و پرورش، همانند مدیریت در حوزه های گوناگون نظیر تجارت و ... بر پرورش منابع انسانی سازمان تاکید دارد. مدرسه به مثابه سازمانی که تحت نظر مدرسه است، برای حصول به اهداف تعیین شده به فعالیت منابع انسانی خود نیاز دارد. اهداف، زمانی برآورده خواهد شد که در کنار فراهم آیی امکانات مادی، فضای کار، بودجه و ... منابع انسانی مدرسه هم رشد مطلوبی داشته باشند. رشد و بالندگی منابع انسانی مدرسه،افزون بر کوشش های فردی منابع انسانی، برای ایجاد فرصت جهت بالندگی به درایت و تدبیر نیاز دارد.

بالندگی حرفه ای معلمان، در گرو فراگیری دانش و مهارت هایی است که حاصل پژوهش و اندیشه ورزی مربیان متخصص در امر آموزش و پرورش به شمار می رود. نظریه فراشناخت، که از نظریه های جدید در حوزه آموزش و پرورش است، در بالندگی حرفه ای معلمان و مدیران اثر مثبتی می گذارد. به این سبب، در این مقاله راهبردهای فراشناختی تدریس و سنجش یا مجموعه اصول و راهکارهای عملیاتی مربوط به اصول طرح شده، برای فراشناخت را ارائه می دهیم.


 

راهبردهای فراشناختی تدریس و سنجش

فراشناخت اساساً  آن جنبه از فرآیندهای استدلال انسانی است که برای حل مساله اساسی اند. دانش مربوط به این فرآیندها و کنترل آن ها در حوزه عمل فراشناخت قرار می گیرد. در نوشته حاضر، به شش سوال مربوط به تدریس و سنجش فراشناخت می پردازیم که عبارتند از:

الف_ چه جنبه هایی از فراشناخت را باید آموخت؟

ب_ چه کسی از آموزش فراشناختی نفع می برد؟

پ_ اصول بنیادین آموزش فراشناختی کدام است؟

ت_ باید به آموزش فراشناختی چه مقدار زمان اختصاص داد؟

ث_ برای آموزش فراشناخت چه کار باید کرد؟

ج_ آموزش فراشناخت را از کجا باید آغاز کرد؟

 

الف_چه جنبه هایی از فراشناخت را باید آموخت؟ برای آموزش فراشناختی، انتخاب محتوا چندان کار آسانی نیست. انتخاب محتوای مناسب از راه بررسی تفاوت های فراشناختی گروه های دانش آموزی امکان پذیر است. به این سبب، لازم است نحوه عملکرد فراشناختی یادگیرندگان پیشاپیش معین گردد. دومین منبع برای تدارک محتوای آموزش فراشناختی، اطلاعات موجود در ادبیات نظری و تجربی است. از ادبیات نظری و تجربی، سه نوع راهبرد و مهارت برمی‏آید: آگاهی از فرآیندهای نظم جویی مناسب، کسب مهارت های نظم جویی و در دسترس نبودن و بهره گیری از مهارت های پردازش. این مهارت ها و راهبردها مبنایی برای برنامه ریزی آموزش فراشناختی است.

 

ب_ چه کسی از آموزش فراشناختی سود می برد؟ تدریس مهارت ها و راهبردها به یادگیرندگانی که پیش تر مهارت ها و راهبردها را فرا گرفته اند، موثر نیست؛ همچنین آموزش های فراشناختی برای کسانی که فاقد مهارت های پایه شناختی اند و از نظر عاطفی آمادگی کافی ندارند، سودمند نیست. برای مثال، از دانش آموزانی که فاقد مهارت های پایه خواندن هستند، انتظار نمی‏رود در برنامه های آموزشی معطوف به بهبود مهارت های مطالعه و مهارتهای خود نظم جویی در مطالعه موفق شوند. همچنین یادگیرندگانی که اثرگذاری راهبردها و مهارت های مطالعه را باور ندارند، از برنامه های آموزشی فرا شناختی بهره نمی گیرند. بنابراین، دانش آموزانی برای آموزش های فراشناختی مناسب اند که فاقد راهبردها و مهارت های فراشناختی باشند. در نتیجه، شناسایی یا تشخیص بنیه عاطفی دانشی یادگیرندگان به نظر برای موفقیت در آموزش های فراشناختی ضروری است.

 

پ_ اصول بنیادین آموزش فراشناختی کدام است؟ چندین اصل را می توان از پژوهش های موجود برای تدریس و یادگیری فراشناختی استخراج کرد. از بین اصول فراوان استخراج شده، اصول ارائه شده در زیر اهمیت زیادی دارند:

الف_ فعالیت ها و فرآیندهای یادگیری بیش از بازده های یادگیری باید مورد تاکید قرار گیرند (اصل فرآیند). ب_ یادگیری "اندر یافتی" است و به دانش آموزان یاری می شود تا از راهبردهای یادگیری، مهارت های خود نظم جویی و روابط بین راهبردها و مهارت ها به منظور دستیابی به اهداف یادگیری آگاهی یابند (اصل تامل). پ_ تعامل بین عناصر شناختی، فراشناختی و عاطفی یادگیری در کانون قرار دارند (اصل عاطفی). ت_ دانش آموزان پیوسته باید از کاربرد و کارکرد دانش و مهارت ها آگاه باشند (اصل کارکرد). ث_ معلمان و دانش آموزان باید برای انتقال و تعمیم فراگرفته ها بکوشند (اصل انتقال). ج_ باید راهبردهای یادگیری و مهارت های خود نظم جویی را به صورت منظمی تمرین کرد. تمرین باید همراه با زمان کافی و زمینه عملی در بستر ویژه ای انجام شود (اصل زمینه). چ_ دانش آموزان را باید برای فراگیری نحوه نظم دهی، تشخیص (عیب یابی) و بازنگری یادگیری آماده کرد (اصل خود تشخیصی / خود عیب یابی). ح_ آموزش باید به صورتی طراحی گردد که توازن مطلوبی بین کیفیت و کمیت یادگیری وجود داشته باشد (اصل فعالیت). خ_ مسوولیت یادگیری باید به تدریج به یادگیرنده سپرده شود (اصل سکوبندی یا داربست). د_ در آموزش دانش آموزان ابتدایی به طور خاص باید روابط بین والدین و دیگر افراد بزرگسال مورد تاکید قرار گیرد تا آن که تلاش های پایه برای یادگیری خود نظم جویی مورد سرپرستی قرار گیرد. (اصل سرپرستی). ذ_ همیاری و بحث در بین دانش آموزان ضروری است (اصل همیاری). ر _ هدف های یادگیری شناختی عالی که مستلزم پردازش شناختی عمیق تر است باید مورد تاکید قرار گیرد (اصل هدف). ز) مواد درسی جدید زمانی فراگرفته می شود که به دانش و پیش آموخته های قبلی پیوند زده شود (اصل پیش آموخته ها). ژ _ آموزش باید با توانایی درک و فهم جاری دانش آموزان متناسب باشد (اصل یادگیری فهم).

 

الزامی نیست همه برنامه های آموزشی، اصول برشمرده در بالا را در نظر آورند. اما برنامه هایی که از اصول برشمرده در فوق اثر می پذیرند، اثربخشی بیش تری نشان می دهند.

 

ت_ باید برای آموزش فراشناختی چه مقدار زمان اختصاص داد؟ در بسیاری از برنامه های آموزشی عموما زمان بسیار اندکی برای آموزش های فراشناختی در نظر گرفته می شود. این امر دلیل آن نیست که برنامه های آموزشی کوتاه مدت اثر گذارند. در مطالعه ای نشان داده شده با یک ساعت آموزش برای بزرگسالانی که به یادگیری زبان خارجی می پرداختند، نتایج چشمگیر به دست آمد. می دانیم که برنامه های کوتاه مدت آموزشی عموما برای کودکان کم سن، دانش آموزان کم توان و دانش آموزان ناتوان در یادگیری اثر گذار نیستند. برنامه های آموزشی بلند مدت، اثرگذارتر از برنامه های آموزشی کوتاه مدت اند. با این همه باید در زمینه مدت برنامه های آموزشی پژوهشی جدی انجام شود.

 

ث_برای آموزش فراشناخت چه کار باید کرد؟ مواد آموزشی که برای آموزش های فراشناختی مورد استفاده قرار می گیرد، باید از نظر بوم شناختی سازگار باشند. یعنی باید در برنامه های آموزش موادی را وارد کرد که دانش آموزان مکررا با آن ها در داخل و خارج از مدرسه مواجه باشند. مطلوب است برای برنامه های آموزشی فراشناختی از همان مواد آموزشی ای استفاده کرد که دانش آموزان درصدد یادگیری آن برای دروس مدرسه ای خود هستند؛ از این طریق به راحتی می توان عملکرد دانش آموزان را به صورت منظم مورد پایش و ارزشیابی قرار داد. برنامه های آموزشی ای که از ویژگی های مورد اشاره در بالا برخوردار نباشند برای دانش آموزان نامناسب خواهند بود.

 

ج_ آموزش فراشناخت را از کجا باید آغاز کرد؟ چون تکالیف یادگیری مورد استفاده برای آموزش فراشناخت باید از نظر بوم شناختی سازگار باشند ، بهترین جایگاه آغاز کار، برنامه درسی مدرسه است . منظم کردن آموزش فراشناختی در برنامه درسی مدرسه، عاری از مسأله و دشواری هم نیست. این کار ، گاه ، دانش آموزان را سر در گم می سازد. برای رفع دشواری ، به جای تأکید بر مطالعه و حل صرف مسأله ، باید از دانش آموزان خواست فرآیند های درگیر در امر مطالعه و حل مسأله را هم نظم ببخشند.

 

پرات، راه حلّی برای از میان برداشتن مشکل اشاره شده ارائه داده است: او بر آن است که باید از رویکرد های " در شرایط عمل گذاشتن " استفاده کرد. در رویکردهای "در شرایط عمل گذاشتن " معلم مهارت های نظم جویی را بی آن که دانش آموزان را بیش ازاندازه متوجه امر کند ، فعال می سازد. دانش آموزان پس از آن که برنامه را دریافت کردند یا آموزش دیدند و از مزایای برنامه آموزشی بهره گرفتند ، به کاری که انجام شده است ، از نظر آموزش فراشناختی توجه می کنند. نتیجه گیری درک و فهم و کسب توانایی در زمینه چگونگی تفکر و نحوه نظم جویی در سازمان دهی رفتار یادگیری از موضوعات محوری برای فراگیری معلمان است. مجهز کردن دانش آموزان به مهارت ها و راهبردهای فراشناختی، آنان را قادر می سازد خواسته ها و انتظارات عدیده آموزش و پرورش را بر آورده سازند. گرچه عده ای از دانش آموزان به طور طبیعی از مهارت ها و راهبردهای فراشناختی بهره می گیرند، عده زیادی از دانش آموزان را می توان آموزش داد تا آگاهانه از مهارت ها و راهبردهای فراشناختی استفاده کنند.


online pharmacies canada
یکشنبه 1 مهر 1397 03:47 ب.ظ

Superb knowledge. Regards.
buy vistagra usa safe canadian online pharmacies is trust pharmacy in canada legitimate buy viagra 25mg online pharmacies tech school north west pharmacies canada canadian medications pharmacy northwest pharmacies mail order canadian pharmaceuticals reviews canadian online pharmacy
cialisyoues.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 10:37 ب.ظ

Truly plenty of amazing material.
cialis professional from usa when will generic cialis be available prescription doctor cialis cialis dosage amounts tadalafil 10 mg generic low dose cialis generic cialis prices for cialis 50mg cialis 05 cialis lowest price
online order for viagra
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:56 ق.ظ

Amazing data. Appreciate it!
sildenafil prescription where to buy viagra from buy pfizer viagra buy cheap generic viagra where to buy sildenafil uk buy viagra onlines buy viagra pills vaigra buy a viagra online buy viagra online at
Gplus
جمعه 15 تیر 1397 03:23 ق.ظ
Hi tһere, jսst became aware օff ʏouг blog
throᥙgh Google, and fоund that it iѕ truly informative.
I'm ցoing tо watch out for brussels. I'll be grateful if youu
continue thіs іn future. Numerous people ѡill be benefited from
ʏߋur writing. Cheers!
Stone Jana
چهارشنبه 13 تیر 1397 08:26 ق.ظ
Hі, I do beⅼieve tһis is ɑn excellent site.
I stumbledupon it ;) I maay revisit yet agaun sice Ι book-marked іt.
Money and freedm is tһe greаtest waү to change, may ʏߋu be rich and continue to guide otһers.
Saundra
جمعه 1 تیر 1397 11:19 ق.ظ
Hi thеre, jսst becamе aware оff yⲟur blog tһrough Google, аnd foᥙnd that it iis truⅼy informative.
Ι ɑm gonna watch ߋut fօr brussels. Iwill ɑppreciate
iif уou contiue this in future. Numerous people ԝill be benefited
from уoᥙr writing. Cheers!
Viagra Online Kaufen Erfahrungen
سه شنبه 29 خرداد 1397 11:29 ق.ظ
Awesome post.
Alphonso
جمعه 25 خرداد 1397 12:21 ق.ظ
Every weekend i used tο go t᧐ see this web site, for the reason that i wish for enjoyment, sincе this thіs site conations in fɑct pleasant funny
material tοo.
Pete
پنجشنبه 24 خرداد 1397 08:12 ب.ظ
Thiѕ post іѕ actuаlly a pleasant one іt helps new net
viewers, who аre wishing іn favr of blogging.
Buy cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 04:44 ب.ظ

Very good data. Thank you.
cialis para que sirve where do you buy cialis only here cialis pills cialis arginine interactio acquistare cialis internet rezeptfrei cialis apotheke cialis prezzo in linea basso generic cialis at walmart prix cialis once a da legalidad de comprar cialis
Tadalafil 20 mg
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 05:44 ق.ظ

Kudos. Very good information!
cheapest viagra pills online buy original viagra where to buy real viagra buy real viagra online usa rx viagra online where to purchase viagra online viagra online pharmacy levitra buy original viagra were to buy viagra buy viagra uk next day delivery
depforce review
جمعه 31 فروردین 1397 06:07 ب.ظ
I waas able too find gpod inhfo ffrom your blogg posts.
roman online pharmacy reviews
جمعه 24 فروردین 1397 02:49 ق.ظ
Hmm іt ѕeems liҝe your website ate my first comment (it was super long) so
I guess І'll just sum it up what Ι wrote and say, Ι'm tһoroughly enjoying your blog.
I as ѡell am an aspiring blog writer Ƅut I'm still
new tߋ everything. Do yoᥙ һave any tips and hints for beginner blog
writers? Ι'd really apⲣreciate it.
generic viagra super active sildenafil 100mg
پنجشنبه 23 فروردین 1397 01:24 ب.ظ
Excellent g᧐ods from you, man. I һave understand youг stuff рrevious to ɑnd you're ϳust too excellent.
Ӏ аctually lіke what yoᥙ haѵe acquired һere, certainly ⅼike what
you're stating and the waу in ѡhich you sаy it. You make іt enjoyable and ʏou still care for tо keep it sensiblе.

I ϲan not wait tо read far more from you. Ꭲhis is reaⅼly
ɑ great website.
Buy cialis
یکشنبه 19 فروردین 1397 05:12 ق.ظ

Valuable content. With thanks.
what is cialis female cialis no prescription cialis pills boards online prescriptions cialis 40 mg cialis what if i take cialis 50 mg soft tab cialis efficacit cialis side effects dangers price cialis best overnight cialis tadalafil
Manar Ali
جمعه 17 فروردین 1397 01:37 ب.ظ
Does your blog have a contact page? I'm having a tough time locating it but,
I'd like to send you aan email. I've got some recommendations for your blog you might be interested in hearing.
Either way, great website and I look forward to seeing
it grow over time.
Aly johnson
شنبه 11 فروردین 1397 11:01 ق.ظ
Hey there would you mind stating which blog platform you're using?
I'm planning to start my own blog in the near futude but
I'm having a hard time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I'm looking for
something completely unique.
P.S Sorry for being off-topic but I had to ask!
mezo
سه شنبه 7 فروردین 1397 11:56 ق.ظ
Ꮇy spouse and I stumbled ߋѵer һere frrom a
ԁifferent website annd tһоught Ι may as welⅼ check tһings oᥙt.
I lіke what I see so now i am fοllowing ʏou. Ꮮook forward tⲟ loоking at youг web
page үet again.
How do you treat a sore Achilles tendon?
دوشنبه 16 مرداد 1396 01:50 ب.ظ
Its like you learn my thoughts! You seem to know a lot about this, such as you wrote
the ebook in it or something. I believe that you can do with some % to power the message house a little
bit, but other than that, this is great blog.
A fantastic read. I will definitely be back.
What do eccentric heel drops do?
شنبه 14 مرداد 1396 11:11 ب.ظ
Wonderful blog! I found it while searching on Yahoo News.
Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?

I've been trying for a while but I never seem to get there!
Appreciate it
http://clyde6sherman49.snack.ws/hammer-toe-repair-procedure.html
جمعه 13 مرداد 1396 02:16 ب.ظ
Hi! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog.
Is it very difficult to set up your own blog?
I'm not very techincal but I can figure things out pretty fast.
I'm thinking about creating my own but I'm not sure where to start.
Do you have any tips or suggestions? Thanks
Clark
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:59 ب.ظ
Heya i am for the first time here. I found this board and
I find It truly useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and aid others like you helped me.
What do you do when your Achilles tendon hurts?
شنبه 7 مرداد 1396 07:30 ب.ظ
Useful information. Fortunate me I found your
site by accident, and I'm shocked why this accident didn't came about in advance!
I bookmarked it.
How do you stretch your Achilles?
شنبه 7 مرداد 1396 03:26 ب.ظ
Hey there! I realize this is sort of off-topic but I needed
to ask. Does building a well-established blog like yours require a massive amount work?
I'm brand new to writing a blog however I do write in my journal
every day. I'd like to start a blog so I can easily share
my experience and thoughts online. Please let me know if you have any kind of
ideas or tips for brand new aspiring bloggers. Appreciate it!
Deandre
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 10:55 ق.ظ
Does your site have a contact page? I'm having problems locating it but, I'd like to shoot you an email.

I've got some ideas for your blog you might be interested in hearing.
Either way, great site and I look forward to seeing it improve
over time.
BHW
پنجشنبه 24 فروردین 1396 11:15 ب.ظ
I got this web site from my buddy who shared with me regarding this website and at the moment this time I
am visiting this web site and reading very
informative content at this time.
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 01:33 ق.ظ
Hi are using Wordpress for your site platform? I'm new to the blog world but I'm trying
to get started and create my own. Do you require any coding expertise to make your own blog?
Any help would be really appreciated!
manicure
جمعه 18 فروردین 1396 12:33 ق.ظ
I was curious if you ever considered changing the structure of your blog?

Its very well written; I love what youve got to say.
But maybe you could a little more in the way of content so people
could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or 2 images.
Maybe you could space it out better?
m.t.moalem
یکشنبه 30 آبان 1389 09:13 ق.ظ
سلام ممنون مطلب خوب و جمع و جوری بود استفاده کردم فقط لطفا رفرنس هم بده
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر