تبلیغات
معلم نو - یادگیری از طریق همیاری (Cooperative Learning)
دوشنبه 18 آبان 1388

یادگیری از طریق همیاری (Cooperative Learning)

   نوشته شده توسط: m2z    نوع مطلب :مقاله ،روش تدریس ،راهنمای معلم ،

یادگیری از طریق همیاری (Cooperative Learning


یادگیری همكارانه(گروه بندی دانش آموزان)
      انسان دوست  دارد درجمع شركت كند  و مورد  پذیرش دیگران  قرار گیرد . كودكانی كه مورد پذیرش  قرار نگیرند  با  استفاده ازمكانیسم های دفاعی متعددی  احساس نامطلوب  خود را  بروز می دهند . طرد شدن و مورد  قبول  دیگران قرار نگرفتن نه تنها كودكان بلكه بزرگسالان رانیز ناراحت ونگران می سازد .
   پژوهش  نشان  می دهد كه  با  ترتیب  دادن همكاری محصلان به شكل دو نفری یادرگروه های كوچك به هنگام كاركردن روی فعالیت ها یا  تكالیف ، غالباً نتایج بسیارمثبتی به دست می آید . یادگیری  همكارانه ، مزایای عاطفی و اجتماعی ، مانند  علاقه ی فزونتربه  موضوع درس و ارزشگذاری  بیشتر بدان راترویج می كند ونگرش های مثبت و تعاملات اجتماعی در بین آنان راكه ازنظرجنسیت،نژاد،قومیت،سطوح موفقیت وسایرخصوصیات متفاوت هستند ، افزایش می دهد.یادگیری همكارانه ضمناً   با در گیركردن محصلان دربحث وگفتگو  ظرفیتی برای تحصیل امتیازات شخصی و فرا شناختی به وجود می آوردكه مستلزم آن است تاپردازش اطلاعات مرتبط باتكالیف وراهبرد های حل مسئله راوضوح ببخشند.محصلان وقتی كه دربعضی اشكال یادگیری همكارانه ،  به عنوان  جایگزین تكمیل انفرادی تكالیف محوله،درگیرمی شوند،به احتما ل قوی نتایج بهتری بروز می دهند . 
         ویژگی رویكرد های سنتی  به  تدریس عبارتست ازدروسی برای كل كلاس كه دنباله اش ،صرف وقت برای كاردرجا و نشستنی  است . در طول  این  مدت  ، دانش آموز به  تنهایی روی  تكالیف  تعیین  شده  كار می كند . رویكرد های یادگیری همكارانه  دروس كل كلاس را محفوظ نگه  می دارد ،  ولی  جای  یك بخش از وقت كارانفرادی نشستنی رابه فرصت هایی می دهد كه محصلان  دو  به  دو  یا در گروه های كوچك ، در تمرین ها و فعالیت های كاربردی  به كار بپردازند . یادگیری همكارانه می توانددرفعا لیت هایی به كاررود  كه  دامنه ی  آنها ازتمرین ومشق تایادگیری داده ها ومفاهیم ، و بحث و حل مسئله  وسعت دارد . شاید بالاترین ارزش یادگیری همكارانه این  باشد كه  راهی است برای  متعهدكردن  محصلان به یاد- گیری سودمندوجدی كه باوظایف و تكالیف اصیل در یك محیط اجتماعی همراه است . 
   محصلان در حالت دو به دو یادرگروه های كوچك ، شانس بیشتری  برای  حرف زدن  دارند  تا در فعالیت هایی كه به كل كلاس مربوط می شوند .ضمناً احتما ل بیشتری هست كه محصلان  كمرو  و خجالتی خود را  در بیان آراء  و نظریات در این محیط های خود مانی تر ، راحت تر احساس  كنند . برخی از شكل های  یادگیری  همكارانه   ایجاب  می كنند كه  شاگردان  یكدیگر را در دستیابی فردی به اهداف یادگیری یاری  دهند و برای مثال این مهم را بابحث در باره ی نحوه ی پاسخ گویی به تكالیف محوله ، وارسی تكا لیف  انجام  شده ، یا ارائه پس خور یا كمك مربی  به  انجام  رسانند  . سایر  اَشكا ل  یادگیری همكارانه  مستلزم  آنند كه شاگردان بایكدیگر برای  محقق  كردن  یك  هدف گروهی ، با روی گذاشتن  توان ها و امكا نات  خود و سهیم  شدن  در كار همكاری كنند . 
 الگو های یادگیری  همكارانه كه  مستلزم كاركردن  شاگردان  با یكدیگر برای  تولید یك  محصول گروهی هستند غالباً این ویژگی را دارندكه نوعی تقسیم كاردربین افرادمشاركت كننده درگروه را عملی می كنند .


   روش های یادگیری همكارانه بنابربیشترین احتمال ، باعث تقویت نتایج  یادگیری  می شوند، البته  به  شرط آن كه اهداف جمعی را بامسئولیت فردی درهم آمیزند.این بدان معنی است كه هرعضوگروه به سهم خوددرقبال تحقق اهداف یادگیری ، جوابگو  و مسئول  باشد . محصلان می دانند كه از هر عضو گروه ممكن است خواسته شود كه به هر یك از پرسش های گروه پاسخ دهد ، یا ممكن است  از فرد فرد آنها درموردآنچه یاد می گیرند امتحان شود .فعالیت هایی كه دراَشكال و شیوه های یادگیری همكارانه مورد استفاده قرارمی گیرندبایدباخوداین شیوه ها تناسب داشته باشند. بعضی فعالیت ها درطبیعی ترین شكل خود به وسیله ی  افراد  و به  تنهایی  انجام می شوند . فعالیت های دیگری  هستند كه شاگردان دوبه دو روی آنها كار می كنندوبالاخره باز هم فعالیت های  دیگری  وجود دارند  كه  به وسیله ی گروه های  كوچك سه تا شش نفری محصلان به انجام می رسند .در  زمان هایی كه محصلان دارند دو به دو و یا درگروه های كوچك كارمی كنندوظیفه ی  معلم این است كه بچرخدو بر پیشرفت  كارها نظارت كند ، اطمینان یابد گروه ها دارند كارخود را به شكل ثمربخشی انجام می دهند وهر  گونه كمك لازم را در اختیارشاگردان قراردهد .
 در گروه چون قدرت و زور و اجباری در كار نیست،راه عملی توسط افراد انتخاب می شود .یكی ازمحاسن گروه آن  است كه اعضاء  گروه  می توانند  انتظارات ، امیدها ترس هایشان  را مبادله كنند و در ضمن تلاش و فعالیت  متوجه  می شوند كه   دیگران هم  مانند او مشكلاتی دارند ، اگراعضای گروه به هم اعتماد كنند و همدیگر راقبول بنمایند یادگیری از طریق بحث وتجزیه وتحلیل انجام خواهد گرفت .
 پژوهشگران اظهار داشته اند كه یادگیری یك فرایند اجتماعی است و فعالیت های یادگیری برای رسیدن به مرحله ی تولید دانش و اطلاعات حیاتی است. در سال های اخیر بسیاری از معلمان فواید و اثرگذاری های راهبردهای یادگیری را از طریق همیاری دریافته اند. یادگیری از طریق همیاری یك قالب یا چهارچوب آموزشی است كه در آن گروه های دانش آموزی ناهمگن از سوی معلم شكل داده می شوند و به فعالیت می پردازند. 
هدف: هدف نهایی از كاربست الگوی تدریس یادگیری از طریق همیاری دستیابی به فعالیت های عالی ذهنی است. در واقع با وجود تفاوت های موجود در روش اجرای الگو، پنج عنصر در استفاده از الگوی یادگیری از طریق همیاری بسیار اساسی به نظر می آید:
همبستگی مثبت، مسئولیت فردی، تعامل چهره به چهره، مهارت های اجتماعی و پردازش گروهی. این عناصر معلم را از سخنرانی صرف و دانش آموز را از تكرار بی مورد آموخته هایش رها می سازد. افزون بر این، یاگیری از طریق همیاری فرصت هایی را پدید می آورد كه یادگیرندگان بتوانند در موقعیت هایی چون كارگروهی، ارتباطات، ایجاد هماهنگی اثرگذار و تقسیم كار موفق شوند. بنابراین، مشاهده می شود كه دانش آموز در گروه های یادگیری از طریق همیاری باید بیش از یادگیری در قالب الگوهای دیگر به فعالیت بپردازند.
امروزه، متخصصان آموزش و پرورش الگوهای گوناگونی را برای همیاری به كار می برند ولی مراحل اساسی اجرای الگو به صورت 
مراحل اجرای الگو 
1- ابتدا گروه ها شكل می گیرند. گروه های ناهمگن كه دارای اطلاعات و توانایی های مختلف، گوناگون و متنوع هستند، مؤثرتر خواهند بود. در یادگیری از طریق همیاری، تفاوت افراد گروه باعث كارآمدشدن یادگیری می شود. توجه داشته باشید كه یكی از هدف های یادگیری از طریق همیاری این است كه دانش آموزان یادبگیرند با هر كسی كار كنند. 
(اگر هدف تسلط در مهارت های خاصی باشد، می توان از گروه همگن استفاده كرد) پس از تشكیل گروه ها معلم به كمك دانش آموزان قوانینی را تدوین می كنند كه بهتر است تعداد آنها محدود باشد (حدود 3 تا 5 قانون)
كلاس باید در مورد این قوانین توافق كند. این قوانین را می توان در تابلوی كلاس نصب كرد. 
نمونه های این قوانین عبارتند از:
- گروه های مختلف نمی توانند با همدیگر صحبت كنند. 
- همه عضوی از گروهند و در كارها همه باید شركت كنند و سهیم شوند. 
- اول سؤالات خود را از اعضای گروهتان بپرسید بعد از معلم سؤال كنید. 
2- در این مرحله معلم حدود 15 دقیقه درباره ی هدف های مهم درس، انتظاراتی كه از دانش آموزان در پایان جلسه وجود دارد و مطالب اصلی درس كه نیاز به توضیح دارد صحبت می كند (اهداف را بهتر است به طور غیرمستقیم مثلا˝ از طریق پرسش، فعالیت و یا حتی عكس مطرح نمود)
3- در مرحله ی سوم به دانش آموزان فرصت داده می شود كه در یك زمان مشخص روی مطالب و یا فعالیت هایی كه در اختیار آنها گذاشته شده در گروه های خود تمرین و كار كنند. تنظیم و كنترل وقت در این مرحله لازم است و معلم با حضور در گروه های مختلف ضمن ارزشیابی غیر محسوس از كار گروه ها در صورت ضرورت راهنمایی های لازم را انجام می دهد. 
4- در این مرحله نتایج كار گروه ها به نمایش گذاشته خواهد شد. برای نمایش كار گروه ها روش های مختلفی وجود دارد مثلا" می توان از مدیر هر گروه خواست تا در یك زمان مشخص و كوتاه نتایج كار گروه خود را ارائه دهد و سپس معلم یا سایر گروه ها می توانند پرسش هایی از وی یا سایر اعضای گروهش داشته باشند. روش دیگر این است كه هر گروه نتایج كار خود را روی یك برگه یا مقوا به صورت نوشته، نمودار یا نقاشی به تصویر درآورده و این برگه ها روی تابلو یا دیوار كلاس نصب شده و در معرض دید و نقادی سایر گروه ها قرار گیرد 
5- در آخرین مرحله كه مرحله ی ارزشیابی است معلم كار گروه ها را مورد ارزشیابی قرار می دهد. در این مرحله معلم می تواند از چك لیست هایی كه در اختیار دارد استفاده كند و اهداف دانشی، مهارتی و نگرشی را مورد نظر قرار دهد. همچنین برای ارزشیابی می توان از گروه ها كمك گرفت و با كمك گروه ها معیارهایی برای ارزشیابی تدوین نمود و براساس این معیارها حتی خود گروه ها می توانند به ارزشیابی از كار خود (خودارزشیابی) بپردازند. 

 


Online cialis
دوشنبه 28 اسفند 1396 12:56 ب.ظ

Many thanks, I like this.
cialis side effects acheter du cialis a geneve cialis y deporte cialis cuantos mg hay canadian cialis we recommend cialis best buy canada discount drugs cialis trusted tabled cialis softabs where to buy cialis in ontario cialis pills boards
Keeley
جمعه 17 آذر 1396 08:30 ق.ظ
Great website you have here but I was curious about if you knew of any user discussion forums that cover
the same topics talked about here? I'd really
like to be a part of online community where I can get
advice from other knowledgeable people that share the same interest.
If you have any suggestions, please let me know.
Thanks a lot!
Can you increase your height by stretching?
یکشنبه 15 مرداد 1396 07:38 ب.ظ
Thanks for sharing your thoughts about Can exercise increase your height?.
Regards
What causes pain in the back of the heel?
شنبه 14 مرداد 1396 11:56 ب.ظ
Simply desire to say your article is as amazing.
The clearness for your publish is just nice and that i can think you are an expert on this subject.
Fine along with your permission let me to clutch your
RSS feed to keep updated with forthcoming post.
Thank you one million and please continue the gratifying
work.
Thurman
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:55 ب.ظ
Great items from you, man. I have keep in mind your stuff previous to and
you're just too magnificent. I really like what you've received right here,
really like what you're saying and the best way wherein you are saying
it. You are making it enjoyable and you still
take care of to keep it smart. I can not wait to learn far more from you.
That is actually a tremendous site.
Earnestine
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:28 ق.ظ
Simply want to say your article is as surprising.
The clearness in your post is simply cool and i can assume you are an expert on this subject.
Fine with your permission let me to grab your feed to keep updated with
forthcoming post. Thanks a million and please carry on the enjoyable
work.
Refugio
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 10:24 ق.ظ
If you are going for best contents like myself, just pay
a visit this site everyday since it offers quality contents,
thanks
manicure
چهارشنبه 23 فروردین 1396 02:21 ق.ظ
It's perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy.
I have read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or tips.
Maybe you could write next articles referring to
this article. I want to read even more things about it!
BHW
جمعه 18 فروردین 1396 04:32 ب.ظ
continuously i used to read smaller articles that
also clear their motive, and that is also happening with this article which I am reading now.
manicure
پنجشنبه 17 فروردین 1396 06:58 ق.ظ
It's an remarkable post in favor of all the internet people; they will get
benefit from it I am sure.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر