تبلیغات
معلم نو - مقایسه روش های تدریس
دوشنبه 11 آبان 1388

مقایسه روش های تدریس

   نوشته شده توسط: m2z    نوع مطلب :روش تدریس ،راهنمای معلم ،مقاله ،


مقایسه روش های تدریس 
 
در فرایند یاد دهی – یادگیری ، همانگونه که از ظاهرآن نمایان است تنها به تدریس پرداخته نمی شود بلکه یاد دهی و تدریس دریک سو و یادگیری در سویه ی دیگر آن قرار دارد .
با توجه به اینکه تمام دروس دوره راهنمایی تحصیلی به گونه ای خاص به همدیگرمرتبـط اند نمی توان بین دروس حایل قائـل شد .
مقایسه روشهای سنتی و نوین درفرایندیاددهی یادگیری
 
روش سنتی « غیر فعا ل»
روش نوین« فعا ل»
1-   فراگیران مفاهیم ، تجربه هاو قوانین را می خوانند و حفظ می کنند و می کوشند که به خاطر بسپارند.
1- فراگیران ضمن انجام فعالیت ها و یا کسب تجربه ، در تولید مفاهیم شرکت دارند و به طور مستقیم نتایج هر تجربه را به دست می آورند.
2- فراگیران هر چه به طور امانت ، به ذهن خود سپرده اند ، پس می دهند و هنگام آزمون ،امانت های دریافتی را مسترد می دارند.
2- فراگیران با تمام افراد گروه به بحث و گفت و گومی پردازند، با هم کار می کنند ، نظرات خود را با یکدیگر مقایسه و به تصحیح اشتباهات خود می پردازند و به فراگیری دانش یاری می رسانند.
3- معلم اغلب با روش سخنرانی تدریس می کند و نقش حل مسائل را ایفا می کند. (تمرین می دهد ،به حل تمرین ها کمک می کند، با مثال مفاهیم را توجیه می کند.)
3- معلم راهنمای یادگیری است و به جای پاسخ مستقیم به پرسشها، می کوشد تا با پرسش های متعدد از فراگیران ، آنها را به پاسخ های صحیح هدایت و آنها را به اندیشیدن  ترغیب کند.
4- معلمان اغلب جزوه می گویند ،مطالب کتاب را خلاصه می کنند و فراگیران را به سوی استفاده از کتاب های حل مسائل سوق می دهند.


4- معلمان به فراگیران پاسخ کلیشه ای نمی دهند،پرسش هایی را مطرح می کنند که قابل بحث باشد و فرصت گفت و گو را برای دانش آموزان ایجاد می کند.
5-  معلم به کلاس تکلیف می دهد و فراگیران در این فرایند به عنوان تماشاگر هستند. 
5-  معلم،هر فراگیر را تشویق می کند که از دیگران کمک بگیرد، برای نظریه های خود وسائلی بسازد، تجربه کند و نتیجه را گزارش دهد.
6-  معلم کلاس را کنترل می کند.
6-  حضوروغیاب کارسرگروه و معلم نظارت میکند.
7-  معلم در صحنه ی آموزش کاملاٌ فعا ل است و فراگیران ساکت هستند.
7-  فراگیران در صحنه ی آموزش فعالیت می کنند و معلم ،راهنمای فعالیت های آنها است.
8-  معلم تمرین می دهد،تمرین حل می کند، پاسخ پرسش ها را می دهد، رفع مشکل می کند، تدریس می کند و جزوه می گوید.
8-  در این شیوه  شاگردان با اعضا گروه بحث می کنند و معلم در صورت لزوم آنان را به طرح پاسخ صحیح هدایت می کنند.
9-  هدف یاد دادن است و تکیه بر محفوظات و کسب دانستنی های ضروری و غیر ضروری .
9-  هدف یادگیری است ،  فراگیران به یادگیرنده های مادام العمر تبدیل می شوند.
10-  بیشتر تکالیف  ، رونویسی و...می باشد.
10-  تکالیف جمع آوری اطلاعات میباشد.
 
 
 
 
 
نگاهی به فرایند تدریس 

ازمیان عناصربرنامه ی درسی (اهداف، محتوا ، تکنولوژی ، تدریس، ارزشیابی و... ) تدریس یکی ازعناصرکلیدی وتعیین کننده تلقی می شودواگربرنامه ریزی درسی رادرسه مرحله – برنامه های قصده شده، اجراشده وکسب شده – درنظربگیریم ، نقش معلم ونحوه ی تدریس اودرفراینداجراوچگونگی کسب آن از سوی دانش آموزان به عنوان مهم ترین عامل تأثیرگذارمطرح است .
باتوجه به اهمیت تدریس ونقش ممتازآن درتربیت عاطفی ، اجتماعی ، ذهنی ، اعتقادی واطلاعاتی دانش آموزان وزمینه سازی برای کسب دانش ومهارت های زندگی ، نیازمندبازشناسی فرهنگ تدریس هستیم .
      ایجادجهت یابی دریادگیری(اقدامات قبل ازتدریس)
(معلمان می توانندبا ارائه ی یك ساختار اولیه برای توضیح نتایج موردنظر،محصلان رابرای یادگیری آماده كنند و آنان را  به سمت راهبردهای مطلوب یادگیری هدایت كنند ) .
         پژوهش و تحقیق ، ارزش  ایجاد جهت یابی  یادگیری را  با  شروع  دروس  و فعالیت ها  به  كمك  ادوات  و نمودارهای سازماندهی  پیشاپیش و یا مرور كوتاه آنچه در پیش است نشان می دهد . این آشناسازی ها  یادگیری  محصلان را  با القای ماهیت ومقصد عمل یادگیری تسهیل می كنند،آن را به معلومات قبلی متصل می سازند ، ونشانه های راهنمای انواع پاسخ- های محصل را كه فعالیت مورد بحث به آن نیاز دارد ، در اختیار اومی گذارد.این امر به محصلان كمك می كند تا هدفمند  بمانند  و  درهمان حا ل كه به پردازش  اطلاعات  مشغولند و به پرسش ها  یا وظایف مستتر در فعالیت  یادگیری  پاسخ می- گویند، برخورداری ازنگرش راهبردی  را حفظ كنند  .  جهت یابی های  مطلوب  درس ، ضمناً  انگیزه ی  محصلان  را  برای  یادگیری تحریك می كنند  و  این كار  را با القاء شور و هیجان برای یادگیری ، یا كمك به شناخت ارزش یا كاربرد بالقوه ی آن انجام می دهند .
این نمودارها دركلاس درس ، پیش  ازشروع تدریس ، محصلان را  به  سمت  آنچه قرار است یاد بگیرند، هدایت می كنند و به آنها جهت می بخشند .آنها ماهیت عام یادگیری رامشخص می سازندوساختاری دراختیار محصلان قرار  می دهند كه در چارچوب آن به درك ومرتبط سازی  موضوعات  مشخصی كه به  وسیله ی معلم یا متن درسی  ارائه خواهد  شد  نایل آیند . چنین  شناختی  از ماهیت  فعالیت و  ساختار  محتوای آن  به  محصلان  كمك  می كند تا توجه  خود را براندیشه های اصلی متمركز سازند وافكار خودرا به نحوی مؤثر نظم و  ترتیب  بدهند . بنا بر این پیش از شروع هر درس  یا  فعالیتی ، معلم باید اطمینان  یابد كه محصلان می دانند كه قرار است چه چیزی را فرا گیرند و چرافراگیری آن برایشان مهم است .
راه های دیگری برای آن كه به محصلان كمك  شود كه با داشتن حس مقصد و سمت و سو  مبادرت به یادگیری كنند ، شامل جلب توجه آنان به اهداف فعالیت ، ارائه ی خلاصه ای ازآراءونظرهای  اصلی ویا گام های عمده ای است كه باید برایشان تشریح شود . می توان تدابیری مانند  پیش آزمون هاراكه باعث جلب حساسیت محصلان به نكات اصلی می شود وهم چنین پیش پرسش هایی راكه آنان رابه تفكردرباره ی موضوع برمی انگیزد، به مطالب بالا افزود .
  انتخاب مواد و منابع آموزشی 
          تدارك فعالیت های تدریس – یادگیری مستلزم  انتخاب  مواد آموزشی مناسب برای  ایجاد انگیزه دردانش آموزان و توضیح و تشریح محتوای درسی است . این منابع شامل انواع موادچاپی،رسانه های سمعی وبصری وسایرموادبرای آموزش های انفرادی یا گروهی است .
اصولاً برنامه ریزان درسی ومعلمان به اندازه ی كافی با كاربردموادآموزشی سنتی مانند:كتاب های درسی،منابع  و مآخذ ، روزنامه ها  ، بروشورها و كتاب های كار و تمرین آشنا هستند بااین حا ل آگاهی  معلمان در باره ی برخی منابع آموزشی بسیار محدود است . این منابع عبارتند از :
- اشیا و نمونه ها                    - منابع موجود در جامعه              - نمایشگاه ها               - وسایل و ابزارهای بازی 
- سخنرانان صاحب نظر          - صفحه و نوار كاست          - نمایش و دیدنی ها        - چارت ها ، نمودارها و پوسترها 
- عكس ها و شكل ها                                 - ورقه های شفاف                        - عكس های متحرك صدا دار و بی صدا 
- برنامه های تلویزیونی و نوارویدیو و كاست    - مواد چند رسانه ای   - عكس های ثابت همراه با عكس های متحرك
سا ل ها پژوهشگران آموزشی در این فكربودندكه آیا وسیله یا تركیبی از  وسایل  وجود دارد كه برای آموزش یك موضوع خاص  درسی  بهترین  باشد ؟ به كلامی دیگرآیارسانه ها را می توان بر اساس كارآیی آنها ، در امر آموزش نوع خاصی از مفاهیم ،حقایق ، اصول وسایر مسایل كلی طبقه بندی كرد ؟حقیقت این است كه در این زمینه پژوهشگران به اندازه ی كافی  تلاش كرده اند ولی نه تنها  به یك جواب ساده  و قانع كننده  نرسیده اند ، بلكه  اغلب  نتایج  بدست آمده نیز متناقض بوده است .ولی آنچه كه ازنتایج پژوهش هامحقق شده،این است كه تجارب آموزشی مشخص را می توان  به كمك چندرسانه ی معین(كه دارای نقش یكسانی دراین زمینه هستند)به اندازه ی كافی تكمیل كرد .همچنین نتیجه ی تحقیقات نشان می دهد  رسانه ای  كه  برای تكمیل یك امر مشخص آموزشی تدارك دیده شده ،برای تسهیل مفهومی دیگر درجریان همان آموزش نمی توان كلاًبه كارآیی یك رسانه اكتفاكرد ، بلكه  باید  منابع و مواد آموزشی  گوناگونی را فراهم آورد تادرموقعیت های خاص تدریس یادگیری مناسب ترین آنها مورد استفاده قرار گیر د .


انتخاب رسانه


        انتخاب رسانه یارسانه های مورد نظر،به  ویژه  برای معلمان تازه كار به سه دلیل مشكل است : اولاً تعداد وسایل ومواد سمعی و بصری  موجود به  اندازه ای زیاد و متنوع است كه مشكل انتخاب رابیشتر می كند.ثانیاًاصول و رهنمودهای قاطع و جامعی  وجود نداردتادرانتخاب وجمع آوری رسانه های مناسب موردتوجه قرارگیرد . ثالثاً عده ی بسیاركمی از آموزش- گران  در باره ی كلیه ی منابع  آموزشی مناسب برای  تسهیل تدریس – یادگیری تجربه ی گسترده و كافی كسب كرده اند .
بیشتر معلمان ، رسانه ها را بر اساس آشنایی قبلی و یا سادگی كاربرد انتخاب  می كنند .  ولی  چنانچه در انتخاب رسانه ها عوامل  مشخص و معینی را رعایت  كنیم ،متوجه خواهیم شدكه موقعیت های خاص آموزشی یك رسانه نسبت به رسانه دیگر ارجحیت دارد . این عوامل عبارتند از :
1-آیا موادآموزشی موردنظر برای آموزش های كلاسی معلم انتخاب شده است یابرای مطالعه ی انفرادی  دانش آموزان مورد  استفاده قرار خواهد گرفت ؟
برخی از رسانه ها برای  ارائه ی مطالب و برخی  دیگر برای مطالعه ی مستقل و انفرادی مناسب ترند . ولی بیشتر رسانه ها انعطاف پذیر و در هر دو مورد قابل استفاده اند .
2-آیا رسانه انتخاب شده مستلزم  تدارك  برخی  كارهای  هنری  مانند  نقاشی ، عكاسی ، تهیه ی  نمودار و  تصاویر ثابت و متحرك است ؟
تجربه  نشان  داده است كه كارهای هنری ،درك مفاهیم پیچیده  را آسان وواضح می كند .ولی رسم تصاویر هنری ، معمولاً طول می كشدومستلزم حوصله وبرنامه ریزی قبلی است.ازاین رو تهیه ی عكس ازاشیا وموضوعات مورد نظر راحت تر است به ویژه اینكه مشاهده تصویر واقعی اشیا  در برخی موارد  آموزشی ضرورت  دارد .
3- آیا تصاویر باید به  طور متحرك یا به صورت ثابت نمایش داده شود ؟ 
استفاده از تصاویر  متحرك  زمانی  ضرورت  داردكه  به فهم  بیشتر مطالب  درسی كمك  كند ، مانند  مشاهده  گردش خون در بدن،گردش زمین به دورخورشید،طرزكارماشین وجریان تولید انبوه یك كالاو…. اگر ویژگی حركت مورد نظر نباشد ، استفاده ازتصاویرثابت مقرون به صرفه است،زیرا تهیه ی تصاویر متحرك  مستلزم  مهارت كافی ، زمان طولانی و هزینه های زیاد است .
4- آیا  تصاویر ثابت لزوماً باید  صدا دار  باشد ؟ 
تصاویرثابت باید زمانی  همراه  با صدا   باشد  كه  توضیح  و  تشریح  جزئیات تصویر و یا صدایی خاص ، ضروری باشد . برای كاهش هزینه ی ضبط صدا،می توان توضیحات راروی كاغذچاپ كرده وهمراه با تصویر در اختیار دانش آموزان قرار داد .
5- چه زمانی باید وسایل چندرسانه ای مورد توجه قرار گیرد ؟ 
   زمانی كه از یك وسیله ی چند رسانه ای استفاده می شود  كه  ضرورت توضیح وتشریح محتوای درس از طریق رسانه های مختلف محرزشده باشد.گرچه نقش یك وسیله ی چند رسانه ای در تسهیل جریان تدریس – یادگیری  بسیار زیادوقابل توجه است ،با این حال استفاده ازوسایل  تك  رسانه ای  برای  مطالعه ی  انفرادی وآموزش درگروه های كوچك و وسیله ی چند رسانه ای برای گروه های بزرگ ، كلاس هاوسالن های پرجمعیت مناسب تر است .
6- درانتخاب سخت افزارهای آموزشی ، نكات مورد توجه كدامند ؟ 
   وقتی مواد آموزشی را انتخاب می كنید ، همواره سخت افزار مورد نیاز را هم در نظر بگیرید . اگردرچنین موقعیتی قرار گرفتید نخست مشخص كنید كه سخت افزار را برای استفاده معلم انتخاب می كنیدیا دانش آموزان ،زیرا وسیله ای كه برای استفاده  دانش آموزان درنظرگرفته می شود،بایدضمن بادوام بودن،كاربردبسیارساده وراحتی داشته باشد.به علاوه روش های فنی و مهارت های ویژه ای كه برای استفاده صحیح ازدستگاه لازم باید از پیش معلوم و مشخص شود .
پس ازتعیین دوویژگی موردبحث ، دستگاه را با موادآموزشی مورد نظر امتحان كنید .باتوجه به نكات بالا ، چنانچه دستگاه مطابق نیازهای آموزشی وكلاسی ، انتظارات شما را تأمین  كرد ند  انتخاب  سخت  افزار ، مناسب و بسیار خوب بوده است و مطمئن باشید كه از بهره دهی دستگاه  در كلاس درس احساس  رضایت خواهیدكرد .
توصیه می شود از كاربرد دستگاه هایی كه  قبلا ً مورد بررسی و  امتحان قرار نگرفته اند ، دركلاس درس خودداری كنید . همچنین همواره خودرا برای لحظاتی كه احتمال  قطع برق یا خرابی دستگاه پیش می آید ،آماده كنید و تدابیر لازم برای تداوم تدریس را ( بدون دستگاه ) ازپیش اتخاذ كنید .
 

پیش آزمون


  آیا هر یك از دانش آموزان  برای درك   مطالب  و كسب  مهارت های  جدید ، اطلاعات و  توانایی لازم  را قبلا ً به  دست آورده اند ؟ 
  آیا عده ای  از دانش آموزان قبلاً بعضی از هدف های آموزشی درس جدید را آموخته اند ؟
آزمونی كه پیش ازشروع به آموزش انجام می گیرد.كارشناسان معتقدند پیش آزمون هایك راه كاراساسی  و بنیادی برای محك زدن سطح پتانسیل علمی متعلم است . در واقع با این گونه  ارزشیابی ها ، می توان  قدرت علمی وسطح دانش نظری دانش آموزان راسنجیدومطالب بعدی رامنطبق برهمین معیارهاوبادرنظرداشتن توانایی علمی اوو البته به فراخور داشته-  های قبلی دانش آموز به او ارائه نمود .
       بر اساس  روش  سنتی  كافی  است  كتاب های  درسی  دوره های  قبل را مورد بررسی قرار دهیم و ادعا كنیم كه دانش آموزان اطلاعات و زمینه ی كافی برای درس جدید را قبلاً كسب كرده اند . ولی آیا می توان به چنین  قضاوتی اطمینان و اكتفا كرد؟ یعنی می توان گفت كه همه ی دانش آموزان  معلومات و توانایی لازم برای درك مفاهیم جدید را دارند  و هیچ كدام نیازی به جبران وتكمیل معلومات ورودی خود ندارند ؟ اندكی تأمل و احتیاط در باره ی چنین  قضاوتی ایجاب می- كندكه معلم خود شخصاً جواب سؤال راپید كند . برای  این كارمعلم بایدپیش ازشروع درس جدید پیش آزمونی انجام دهد یعنی معلومات ورودی  دانش آموزان را  بسنجد تا  بتواند پیش نیازهای آنان را مشخص كند بنا بر این یكی از نتایج  انجام دادن پیش آزمون تشخیص و اطلاع  از میزان  رفتار  ورودی دانش آموزان است كه بر این اساس معلم می تواند : 
الف – كمبودها ونارسایی های آموزشی رااز طریق آموزش های تكمیلی (ترمیمی ) و رهنمودهای لازم جبران كند .
ب – هدف هاو فعالیت های جدیدآموزشی رامتناسب بامیزان توانایی های دانش آموزان اصلاح وتنظیم كند .
ج – نقطه ی درس جدید را طوری انتخاب كند كه همه ی دانش آموزان از آن بهره مند شوند .
نكته ی بسیار مهم و  قابل توجه در انجام  دادن پیش آزمون  این است كه  دانش آموزان  همواره مقصود  از پیش آزمون را بفهمد تا با رغبت وعلاقه در آن شركت كنند زیراچنانچه  دانش آموزان از هدف واقعی پیش آزمون ها آگاه نباشند احتمال می رود این عمل جنبه ی امتحان به  خود  بگیرد  و سبب نگرانی و خستگی روحی آنان شود . 
فایده ی دیگر پیش آزمون این است كه معلم می تواندبرمبنای كمبودها ی آموزشی دانش آموزان  نوع و درجه ی فعالیت گروه دانش آموزان  و یا  فرد فرد آنان  را  مشخص كند .
پیش آزمون  به مدیران و معلمان این امكان را می دهد تاپس ازگذشت  زمانی  از سال  تحصیلی و با انجام  ارزشیابی های مستمر،درعملكرد خود بنگرندوبدانندكه آیا شیوه ی تدریس وآموزش آنان مفیدبوده یاخیر؟با اعمال این روش همان طور كه اشاره شد معلمان قبل از تدریس، ازمیزان معلومات ونقاط قوت وضعف دانش آموزان خودآگاهی یافته ، الگوی تدریس خود را  بر اساس همان  اطلاعات  مدون می سازند . البته این عمل زمانی قابل اعتنا می باشد كه متولیان امتحانات به طور دقیق ،برشیوه ی اجرای  سازمان یافته و سلامتی كامل آن ، نظارت دقیق و اطمینان صددرصد  داشته باشند تابه هر ترتیب ، بتوان در تجزیه و تحلیل آماری ، نتایج استخراج شده را معتبر دانست و مورد استناد قرار داد . ازسوی دیگر، ازآنجا كه در مباحث اصول ، روش ها  و فنون تدریس وشیوه های  نوین  ارزشیابی بر این نوع  آزمون ها  تأكید  فراوان  شده است و این مهم مبین آن است كه  این   ارزشیابی ، به طورقطع  و  البته در دراز مدت در ارتقای كیفیت آموزشی تأثیر مطلوبی خواهد نهاد  و به ویژه درشرایط فعلی كه دستگاه آموزش و  پرورش با  موج  فزاینده ی  افت تحصیلی روبروست  اهمیت  این گونه آزمون ها  صد چندان می شود وامید به بهبود كیفی تحصیلات آینده ، ما را ترغیب می سازدتا به مهم ترین بخش درفرآیند  یادگیری  یعنی ارزشیابی و تجزیه وتحلیل اهتمام ورزیم .
نتیجه این كه اگرپیش آزمون هابه شكل اصولی وسازنده ومنطبق بامعیارهای رایج درعرصه ی تعلیم وتربیت برگزار شوددر  دراز مدت نتایجی بس مفیدخواهد داشت كه چشم پوشی از این عواقب خوب وثمربخش ، به هیچ روی قابل اغماض نیست .   
تدریس یک موضوع چندوجهی است . ازیک طرف بانحوه ی تفکرونیازهاوعلایق دانش آموزان مرتبط استوازطرف دیگربایدبه گونه ای باشدکه زمینه های رشدجنبه های مختلف هوش رافراهم آورد. ازطرف دیگر، بایدبایافته های روانشاختی تدریس- تفاوت های فردی نحوه ی تعامل وارتباط بادانش آموزان و... – هماهنگ باشد. هم چنین بایدبانظریات یاددهی- یادگیری ارتباط داشته باشد. به عبارت دیگر، درفرایند تدریس بایدجلوه هایی ازنظریات یادگیری نوین(فراشناخت وساختارگرایی) حضورداشته باشد . همه ی این موارد جزء ابعادتدریس است اماتمام واقعیت نیست .
واقعیت این است که تدریس یک مقوله فرهنگی است وباجلوه های مختلف فرهنگ – باورها، ارزش ها، اعتقادات، آداب ورسوم
هنجارهاواحساسات ، هیجانات، علایق، نگرش و .... – درارتباط است.
فرهنگ معلم ، دانش آموز، خانواده هاوجامعه دراین فرایندنقش دارند . به عبارت دیگر،باورهاوانگیزه های معلم ودانش آموزکه حاصل جهان بینی وایدئولوژی مکتبی وارزش های ملی وفرهنگی خانواده هاوجامعه است، تأثیرشگرفی برفعالیت های تدریس می گذارد. نتایج پژوهش های انجام شده درتحلیل علل ضعف دانش آموزان درطرح  تیمز نیز حاکی ازاین واقعیت است که آموزش وتدریس اساساً یک مقوله ی فرهنگی است (آرانی ومقدم 1384،2)
درسال های اخیر، برنامه ریزان درسی سعی کرده اندباعنایت به یافته های پژوهشی، فرایندبرنامه ی درسی راازرویکردانتقالی ونتیجه محوربه رویکردحل مسأله اکتشافی وفرایندمحورتغییردهند.امادرعمل ، چندان اثربخش نبوده است .
علت چیست ؟
    رویکردانتقالی ونتیجه محوردرنگرش معلمان وخانواده های ایرانی به صورت فرهنگ درآمده است .بابخشنامه وتشکیل چند دوره ی آموزشی وتغییرمحتوای کتاب های درسی و ... حاصل نشده است .بنابراین می توان اذعان داشت که تغییررویکرد انتقالی ونتیجه محوربه رویکرداکتشافی وفرایندمحور، نیازمندتغییرفرهنگ آموزش درایران است واین مطلب نیازمندفرهنگ سازی ازسوی همه ی رسانه ها ونهادهای ذیربط است . زیراعوامل فرهنگی بسیارپایدارندوبه آسانی تغییرنمی یابند . 
مقایسه ی تدریس درکشورهای آلمان، ژاپن ، آمریکا وایران
  براساس آنچه بیان شد، می توان اظهارداشت که فرایندتدریس تابع فرهنگ تدریس است . ازاین رو، توالی تدریس درکشورهای مختلف فرق می کند . پس ازانتشارنتایج سومین مطالعه ی بین المللی علوم وریاضیات(Timss) ، پژوهشی درنحوه ی تدریس معلمان سه کشورآمریکا، آلمان وژاپن صورت گرفت ونشان دادکه تدریس یک مقوله فرهنگی است وتفاوت های آشکاری ازنظرفرایندتدریس درمیان معلمان این کشورهاوجوددارد .
تدریس درآلمان 
1.مرورمطالب قبلی وتکالیف بایادآوری مطالبی که دانش آموزان قبلاً یادگرفته اند .
2.بیان موضوع درس توسط معلم
3.تبیین روش های حل مسأله؛ توضیحات لازم درباره ی مسأله ، استفاده ازتخته سیاه ، نظارت معلم و... ازفعالیت هایی است 
که دراین مرحله انجام می شود .
4.تمرین ؛ این کارازطریق ارائه تمرین های کلاسی صورت می گیرد. اگرحل این تمرین هاوفعالیت های کلاسی درکلاس بع اتمام نرسد ، آنهارابه صورت تکلیف درمنزل ارائه می دهند .


Can you grow taller with exercise?
دوشنبه 16 مرداد 1396 08:08 ب.ظ
I blog quite often and I truly appreciate your
content. This article has really peaked my interest.
I'm going to bookmark your site and keep checking for new information about once a week.
I opted in for your Feed too.
foot pain big toe joint
سه شنبه 6 تیر 1396 04:27 ب.ظ
For the reason that the admin of this site is working, no hesitation very shortly it will be renowned, due to its quality contents.
BHW
جمعه 1 اردیبهشت 1396 05:23 ق.ظ
Please let me know if you're looking for a writer for your
weblog. You have some really great articles and I think I would be a good asset.

If you ever want to take some of the load off,
I'd absolutely love to write some material for your blog in exchange for a
link back to mine. Please shoot me an e-mail if interested.

Many thanks!
BHW
سه شنبه 22 فروردین 1396 05:11 ب.ظ
Just want to say your article is as surprising. The clearness on your post
is simply cool and that i can suppose you are knowledgeable on this subject.
Fine with your permission allow me to grasp your feed to stay updated with drawing close
post. Thanks one million and please carry on the gratifying work.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر